Hrozí zákaz či pokuty aj veľkým internetovým hráčom?

Hrozí zákaz či pokuty aj veľkým internetovým hráčom?

Máte na svojom webovom sídle odkaz na stránku zaoberajúcu sa hazardnými hrami? Dávajte si pozor, aby ste rýchlo neprišli nielen k pokute, ale aj k zablokovaniu vašej stránky. 

Zákon o hazardných hrách platí od roku 2005. Za dvanásť rokov prešiel viacerými novelami. Kľúčové paragrafy týkajúce sa zákazu propagovania hazardných hier bez licencie sa v zásade nemenili. Čo sa však zmenilo je kontrola dodržiavania zákona. Úlohou je poverené Finančné riaditeľstvo SR. Zakázalo už viac ako stovku webových stránok.

Propagovaním sa podľa finančného riaditeľstva rozumie akákoľvek forma informovania či podnecovania k hraniu hier. Teda zrejme nielen zverejnením linku, ale aj spomenutím názvu či zobrazením loga spoločnosti. Stránky s hrami, akékoľvek, však propaguje aj Google či Facebook. Hrozí, že by mohli byť zakázané?

Akákoľvek forma informovania

Hazardné hry možno u nás prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa zákona o hazardných hrách. Súčasne musia byť dodržiavané povinnosti podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry.   

V zákone je definované, že propagovaním hazardnej hry je akákoľvek forma informovania alebo podnecovania k účasti na hazardnej hre, vrátane hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu, ktorej sa môže hráč zúčastniť zaplatením vkladu alebo uskutočnením stávky. Rozumie sa ním tiež akákoľvek forma informovania o prevádzkovateľovi hazardnej hry, o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardnú hru s cieľom uplatniť ju na trhu.

Štátnu lotériu len národná spoločnosť

Toľko zložitá zákonná definícia. V podstate to však znamená, že porušujete zákon, ak na svojej stránke zverejníte odkaz na web, ktorý sa zaoberá alebo podnecuje k hraniu hazardných hier a nedostal na túto činnosť od slovenských orgánov licenciu.  

Podľa našej legislatívy licencie dáva ministerstvo financií alebo obec podľa toho, o aký druh licencie ide. Možno ju udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na našom území. Ak ide o zahraničné právnické osoby, musia mať sídlo alebo trvalý pobyt v členskom štáte Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej spoločnosti, u nás jedine spoločnosti Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zakázané ponuky

Napriek tomu, že zákon platí už niekoľko rokov, len od júla kontroluje Finančné riaditeľstvo SR jeho dodržiavanie. Jeho náplňou je najmä „dozerať na poskytovanie zakázaných ponúk a na dodržiavanie zákonných povinností a osobitných predpisov súvisiacich s poskytovaním zakázaných ponúk a vzťahujúcich sa na dozorované subjekty“.  

Poskytovaním zakázanej ponuky sa rozumie „propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území SR bez licencie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete“.

Obrovské pokuty

„Upozorňujeme všetky dotknuté subjekty na dodržiavanie platnej slovenskej legislatívy v zmysle ustanovení zákona o hazardných hrách,“ píše na svojej stránke Finančné riaditeľstvo. „Prevádzkovanie hazardných hier bez platnej licencie vydávanej ministerstvom financií môže byť predmetom sankcie, a to pokuty až do výšky 500 000 eur. Za propagovanie hazardných hier bez platnej licencie môže byť prevádzkovateľovi uložená pokuta až do 250 000 eur.“  zdroj FS

Zoznam zakázaných webových sídiel existuje od polovice júla a rozširuje sa. K 15. januáru má trinásť strán s webovými adresami 134 subjektov poskytujúcich zakázanú ponuku. Všetky poskytujú stávkové, stolové, lotériové hry alebo výherné zariadenia. Niektoré sú zakázané pre propagovanie hazardných hier bez licencie.

Nie pre všetkých

Diskutabilným zostáva, na koľko je sankcionovanie majiteľov webov propagujúcich prevádzkovateľov hazardných hier priechodné z právneho hľadiska. Vyzerá to totiž tak, že podľa tohto zákona by mali byť pokutované aj také stránky ako je Google alebo najväčšia sociálna sieť Facebook.

Každá určitým spôsobom propaguje stránky zaoberajúce sa hazardnými hrami. A určite nie všetci prevádzkovatelia požiadali slovenské ministerstvo o udelenie licencie. Na druhej strane, nie všetci by ju napokon aj mohli získať, keďže ju dostane len firma so sídlom na Slovensku, v členskom štáte EÚ alebo na území niektorého z členov OECD.

Čo hovorí Súdny dvor

Podobný prípad pred časom riešil Súdny dvor EÚ. Sťažovateľ, maltská spoločnosť Unibet, sa naň obrátil s tým, že Maďarsko porušilo jeho práva dočasným zablokovaním prístupu na internetové stránky spoločnosti.  Problémom bolo, že maďarská vnútroštátna právna úprava povoľovala poskytovanie online hier iba národnej lotérii. Súd rozhodol, že článok 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únii bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza režim koncesií a povolení na organizovanie online hazardných hier, pokiaľ obsahuje diskriminačné pravidlá voči prevádzkovateľom usadeným v iných členských štátoch.

Bráni tiež stanoveniu síce nediskriminačných pravidiel, ktoré sú však uplatňované netransparentne, alebo sa vykonávajú spôsobom, ktorý bráni účasti, prípadne ju sťažuje niektorým uchádzačom usadeným v iných členských štátoch vo výberovom konaní.

Spomínaný článok taktiež hovorí o tom, že Európsky parlament a Rada môžu rozšíriť platnosť ustanovení aj pre štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí poskytujú služby a sú usadení v Únii. Mohla by v prípade sporu naraziť slovenská legislatíva práve na toto ustanovenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Verdikt EU súdu: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/16
Finančná správa hazardné hry:  https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/priklady-hazardne-hry
Vyjadrenie Finančnej správy: https://www.wisdomtech.sk/static/img/financnasprava.png
Zákon o hazardných hrách:  www.zakonypreludi.sk/zz/2005-171

blog comments powered by Disqus

Povedali o nás

Spokojní klienti sú naša najlepšia referencia
Analytics qualified individual
Adwords qualified individual
IMA