VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Wisdom Technologies s.r.o.

 

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) upravujú práva a povinnosti zákazníka a poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Služby zo strany poskytovateľa zákazníkovi za odplatu.

 

VOP sú zobrazené na stránke www.wisdomtech.sk. Zákazník je oprávnený VOP reprodukovať a archivovať a nakladať s nimi za účelom riadneho oboznámenia sa s ich obsahom.

 

 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade ak si poskytovateľ a zákazník v Zmluve písomne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú mať ustanovenia Zmluvy prednosť pred týmito VOP.

 

 1. Základné definície

 

 1. Pod pojmom „poskytovateľ“ sa rozumie:

Obchodné meno: Wisdom Technologies s.r.o.

sídlo: Liesek 538, 027 12 Liesek, Slovenská republika

IČO: 47 914 556

DIČ: 2024149325

IČ DPH: SK2024149325

v mene spoločnosti koná: Michal Kubek, konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 62857/L

 

Kontaktné údaje poskytovateľa, na ktoré je možné poskytovateľa kontaktovať:

 

Poštová adresa: Wisdom Technologies s.r.o.

Ľ. Jankuľáka 538

027 12 Liesek

 

Email: info@wisdomtech.sk

 

Tel.: +421 944 018 756

 

 1. Pod pojmom „zákazník“ sa rozumie výlučne podnikateľ. Poskytovateľ neposkytuje svoje služby spotrebiteľovi, t.j. fyzickej osobe, ktorá by pri uzatváraní a plnení Zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 1. Pod pojmom „podnikateľ“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie pochybností, sa za podnikateľa považuje každý, kto pri uzatváraní a plnení Zmluvy s poskytovateľom uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO).

 

 1. Pod pojmom „Služba“ sa rozumie akákoľvek služba (najmä programátorská Podpora, Servisný zásah, aktualizácia a údržba Produktu), ktorú poskytovateľ poskytuje podľa požiadavky zákazníka. Bližšiu špecifikáciu Služby si zákazník dohodne osobitne s poskytovateľom v Zmluve.

 

 1. Pod pojmom „Zmluva“ sa rozumie akákoľvek zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a zákazníkom, predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa poskytnúť zákazníkovi dohodnutú Službu a záväzok zákazníka zaplatiť za poskytnutú Službu cenu podľa Cenníka.

 

 1. Uzatvorenie Zmluvy

 

 1. Proces uzatvorenia Zmluvy začína na základe objednávky zákazníka adresovanej poskytovateľovi, ktorej obsahom je požiadavka na poskytovanie Služby. K uzatvoreniu Zmluvy dôjde momentom, kedy sa poskytovateľ a zákazník dohodnú na rozsahu poskytovaných Služieb.

 

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP a Cenník. Momentom uzatvorenia Zmluvy je teda zákazník viazaný ustanoveniami Zmluvy, ustanoveniam týchto VOP a Cenníka poskytovateľa, pokiaľ sa s poskytovateľom písomne nedohodnú inak.

 

 1. Uskutočnenie objednávky zákazníka, uzatvorenie Zmluvy a akákoľvek komunikácia medzi poskytovateľom a zákazníkom pri uzatváraní Zmluvy alebo pri jej plnení môže byť uskutočňovaná akýmkoľvek spôsobom, najmä však elektronicky, prostredníctvom emailu.

 

 1. Zákazník uzatvorením Zmluvy berie na vedomie, že všetky informácie (bez ohľadu na ich formu a obsah), ktoré si vymení s poskytovateľom sa považujú za informácie dôverné, okrem informácií, ktoré sú verejne dostupné a všeobecne známe. Zákazník a poskytovateľ nesmie dôverné informácie prezradiť tretej osobe alebo ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.

 

 1. Zákazník uzatvorením Zmluvy berie na vedomie, že poskytnutie akýchkoľvek informácií, dokumentov alebo vecí zo strany poskytovateľa potrebných na poskytnutie Služby ako ani poskytnutie Služby (najmä programátorských prác) sa nepovažuje za poskytnutie súhlasu alebo akejkoľvek licencie na výkon práv vyplývajúcich z duševného alebo priemyselného vlastníctva vo vzťahu k týmto informáciám, dokumentom, veciam alebo Službám, a ani neoprávňuje zákazníka na ich použitie inak ako na plnenie účelu Zmluvy.

 

 1. Definícia Služby

 

 1. Podpora: je pripravenosť poskytovateľa riešiť problémy zákazníka s Produktom a to formou:

  1. Redmine – konzultácia prostredníctvom nástroja redmine- internetová stránka slúžiaca na zaznamenanie požiadaviek zákazníka súvisiacich s Produktom, ktorej súčasťou je aj notifikácia o zadaní požiadavky a zmene jej stavu.

  2. Emailovej konzultácie – emailová komunikácia so zákazníkom,

  3. Telefonickej konzultácie – telefonická komunikácia so zákazníkom,

 

 1. Servisný zásah: je odstránenie vady Produktu poskytovateľom na základe požiadavky zákazníka; v závislosti od reakčnej doby poskytovateľa rozlišujeme:

  1. negarantovaný servisný zásah – poskytovateľ vykoná plánované alebo neurgentné servisné zásahy, ktoré sa nazhromaždili na riešenie za určitý časový úsek.

  2. garantovaný servisný zásah – poskytovateľ zaháji práce na odstránení vady v čase garantovanom v zmluve,

 

 1. Produkt: počítačový program alebo súbor programov, ktoré poskytovateľ riadne dodal zákazníkovi. Zoznam podporovaných Produktov si zákazník dohodne osobitne s poskytovateľom v Zmluve.

 

 1. Vada Produktu: Produkt má vady ak jeho funkčné vlastnosti nezodpovedajú špecifikácii, ktorú si zákazník dohodne osobitne s poskytovateľom v Zmluve.

 

 1. Aktualizácia a údržba Produktu: je nárok zákazníka na nové verzie a bezpečnostné aktualizácie Produktu.

 

 1. Podmienky poskytovania Služby - Podpora

 

 1. Poskytovateľ poskytne zákazníkovi počas trvania Zmluvy Podporu, ktorej bližšiu špecifikáciu najmä vo vzťahu k jej rozsahu a lehote poskytnutia si zákazník dohodne osobitne s poskytovateľom v Zmluve.

 

 1. Zákazník je oprávnený uskutočniť požiadavku na poskytnutie Podpory:

 1. na telefónne číslo na Podporu: +421 (0) 944 018 756,

 2. na emailovú adresu na Podporu: support@wisdomtech.sk

 3. do systému redmine.

 

 1. Podpora bude zákazníkovi poskytovaná počas pracovných dní (okrem víkendov a sviatkov): Pondelok – Piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod.

 

 1. Podmienky poskytovania Služby – Servisný zásah

 

 1. Servisný zásah bude zo strany poskytovateľa uskutočnený výlučne na základe požiadavky zákazníka. Servisný zásah je Služba poskytnutá nad rámec Podpory podľa bodu 5.1 týchto VOP.

 

 1. Podľa požiadavky zákazníka vykoná poskytovateľ Servisný zásah ako:

 1. garantovaný servisný zásah – požiadavku je zákazník povinný uskutočniť výlučne telefonicky na telefónne číslo +421 (0) 944 018 756; poskytovateľ zaháji práce na odstránení vady najneskôr v lehote, ktorú si zákazník dohodne osobitne s poskytovateľom v Zmluve,

 2. negarantovaný servisný zásah – poskytovateľ uskutoční plánované alebo neurgentné servisné zásahy, ktoré sa nazhromaždili na riešenie za určitý časový úsek v najbližšom plánovanom termíne aktualizácie Produktu; požiadavku na bežný servisný zásah je zákazník povinný uskutočniť vybranou formou na kontaktné údaje uvedené v bode 5.2 týchto VOP.

 

 1. Cena a platobné podmienky

 

 1. Zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za Službu podľa aktuálneho Cenníka poskytovateľa, ktorý mu bude sprístupnený no strany poskytovateľa.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne aktualizovať Cenník a to aj vo vzťahu k zmene ceny za Službu. Poskytovateľ je oprávnený zákazníkovi vyúčtovať cenu podľa Cenníka platného v čase poskytnutia Služby.

 

 1. Poskytovateľ vyúčtuje zákazníkovi cenu za Služby vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca poskytovania Služby. Spolu s faktúrou zašle poskytovateľ zákazníkovi aj rozpis prác a výsledný počet hodín poskytovania Služby v danom mesiaci. Vyúčtovaná cena za Službu sa zaokrúhli nahor v rámci danej jednotky (hodina, minúta, km).

 

 1. Poskytovateľ vyúčtuje Cenu Služby faktúrou. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

 1. Uzatvorením zmluvy zákazník udelí poskytovateľovi súhlas v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty na to, aby mu vyúčtoval cenu za Služby faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme a zasielal ju na e-mailovú adresu zákazníka.

 

 1. Cena za Služby je splatná 14. deň od dňa vystavenia faktúry poskytovateľom.

 

 1. Za deň splnenia akéhokoľvek peňažného záväzku zákazníka podľa tejto zmluvy poskytovateľovi sa považuje deň, keď boli peňažné prostriedky pripísané na účet poskytovateľa uvedený vo faktúre.

 

 1. V prípade, ak zákazník neuhradí vyúčtovanú cenu za Služby riadne a včas a to ani v lehote 10 dní od splatnosti faktúry, je poskytovateľ opravený:

 1. pozastaviť poskytovanie Služby a to až do riadnej úhrady splatnej ceny za Služby, ktorá bola zákazníkovi vyúčtovaná,

 2. znemožniť používanie Produktu (najmä vypnúť e-shop).

 

 1. V prípade, ak zákazník neuhradí vyúčtovanú cenu za Služby riadne a včas a to ani v lehote 30 dní od splatnosti faktúry, je poskytovateľ opravený vymazať dáta zákazníka na serveroch poskytovateľa bez možnosti ich obnovy.

 

 1. Práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka

 

 1.  Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služby postupovať s odbornou starostlivosťou.

 

 1. Poskytovateľ nie je zodpovedný za vznik omeškania s poskytnutím Služby v prípade, ak nastanú nasledovné okolnosti:

 1. nedodržanie termínov iných spolupracovníkov alebo zamestnancov zákazníka, od ktorých priamo závisí ďalšie poskytovanie Služby zo strany poskytovateľa.

 2. neposkytnutie potrebnej súčinnosti zákazníka riadne a včas v zmysle zmluvy alebo týchto VOP, a/alebo

 3. omeškanie zákazníka s plnením akejkoľvek povinnosti, ktorá mu vyplýva zo zmluvy alebo týchto VOP a/alebo

 4. príkazy alebo zákazy alebo obmedzenia vydané orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy alebo inými orgánmi verejnej moci, a/alebo

 5. vyššia moc – t.j. prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle poskytovateľa, a ktorá mu bráni v splnení povinnosti a zároveň nemožno rozumne predpokladať, že by poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal (najmä krízová situácia, vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav a mimoriadna situácia, mobilizácia, pandémia, neodvrátiteľné prírodné javy a živelné pohromy), a/alebo

 

 1. V prípade, ak nastanú okolnosti uvedené v bode 8.2 týchto VOP poskytovateľ nie je povinný počas trvania týchto okolnosti poskytovať Službu a zároveň sa z dôvodu existencie týchto okolností nedostáva do omeškania s poskytnutím Služby riadne a včas (t.j. zákazník v týchto prípadoch nemá nárok na uplatnenie žiadnych zmluvných alebo zákonných sankcií voči poskytovateľovi za jeho omeškanie).

 

 1. Zákazník je za poskytnutie Služby zaplatiť poskytovateľovi cenu za Služby riadne a včas.

 

 1. Zákazník je povinný poskytnúť poskytovateľovi za účelom riadneho poskytnutia Služby potrebnú súčinnosť. Súčinnosťou zákazníka sa rozumie najmä poskytnutie akýchkoľvek informácií, dokumentov alebo podkladov potrebných na riadne poskytnutie Služby, alebo poskytnutie akejkoľvek inej spolupráce (najmä zaslanie odpovede, reakcia alebo pokyn) zo strany zákazníka, ktorá je potrebná na poskytnutie Služby.

 

 1. Zákazník a poskytovateľ sú povinní dodržiavať zásady slušného správania a vyjadrovania, a to najmä pri vzájomnej osobnej, písomnej a telefonickej komunikácii. V prípade porušenia tohto bodu 8.6 VOP má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 9.4 týchto VOP.

 

 1. Zákazník zodpovedá za obsah dát uložených na serveroch poskytovateľa. Zodpovednosť poskytovateľa za tento obsah je vylúčená. V prípade, ak poskytovateľ zistí, že obsah dát zákazníka uložených na serveroch poskytovateľa je podľa názoru poskytovateľa v rozpore s príslušnými právnymi predpismi (najmä v trestnoprávnej oblasti) alebo s dobrými mravmi, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa bodu 9.4 týchto VOP.

 

 1. Doba trvania zmluvy

 

 1. Zmluva môže byť uzatvorená na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. V prípade ak sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodne na určení času, počas ktorého má Zmluva trvať, platí, že Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

 

 1. Zmluvu je možné ukončiť:

 1. na základe dohody zákazníka a poskytovateľa,

 2. výpoveďou poskytovateľa alebo zákazníka podľa bodu 9.3 týchto VOP

 3. odstúpením od Zmluvy podľa bodu 9.4 týchto VOP.

 

 1. Poskytovateľ môže vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a zaslaná zákazníkovi vo forme emailu. V prípade výpovede poskytovateľa Zmluva zanikne uplynutím 2-mesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zákazníkovi.

 

Zákazník môže vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a zaslaná poskytovateľovi vo forme emailu. V prípade výpovede zákazníka Zmluva zanikne uplynutím 1-mesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poskytovateľovi.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak zákazník nesplní akúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VOP riadne a včas, najmä povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za Služby a povinnosť podľa bodu 8.6 a 8.7 týchto VOP.

 

Porušenie povinnosti zákazníka uvedenej v tomto bode zo strany zákazníka sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

 

Odstúpením od Zmluvy zaniká Zmluva dňom doručenia prejavu vôle poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy zákazníkovi.

 

Právo zákazníka odstúpiť od Zmluvy podľa zákonných ustanovení nebude dotknuté ustanovením bodu 9.4 týchto VOP.

  

 

 

 1. Vylúčenie záruky na Služby

 

 1. Zákazník uzatvorením Zmluvy berie na vedomie, že Služba sa bude považovať za poskytnutú riadne tak, ako bude zákazníkovi poskytnutá. Poskytovateľ neposkytuje na poskytnutú Službu žiadnu záruku. Po poskytnutí Služby zákazník prevezme službu so všetkými jej vadami bez ohľadu na to, či sú zjavné alebo skryté.

 

 1. Akejkoľvek zmluvná alebo zákonná zodpovednosť poskytovateľa za vady poskytnutej Služby je vylúčená. Poskytovateľ nezaručuje, že Služba bude spĺňať predstavy zákazníka, a že zákazník bude môcť po poskytnutí Služby Produkt používať nepretržite, včas, bezpečne a bez chýb. Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za vymazanie, stratu alebo nesprávnu úschovu uchovávaných údajov zákazníka.

 

 1. Zákazník je oprávnený otestovať príslušné funkcionality Produktu po dobu 21 dní od poskytnutia Služby. V prípade, ak zákazník počas tejto testovacej doby nájde vady príslušnej funkcionality Produktu, tieto vady oznámi poskytovateľovi. Následne sa poskytovateľ so zákazníkom písomne dohodnú na podmienkach odstránenia týchto vád.

 

 1. Doručovanie

 

 1. Vzájomná písomná komunikácia poskytovateľa a zákazníka (vrátane uzatvorenia Zmluvy, fakturácie a plnenia Zmluvy) bude prebiehať primárne prostredníctvom emailovej komunikácie, a to na emailovú adresu:

 1. poskytovateľa: info@wisdomtech.sk

 2. zákazníka: rozhodná je emailová adresa, z ktorej zákazník prvý krát kontaktoval poskytovateľa; v prípade zmeny emailovej adresy zašle zákazník zo svojej pôvodnej emailovej adresy poskytovateľovi emailové oznámenie s uvedením novej emailovej adresy.

 

Prejav vôle zasielaný emailom sa bude považovať za doručený adresátovi v deň, v ktorom bol odoslaný zo strany odosielateľa.

 

 1. Rozhodné právo a rozhodná právomoc

 

 1. Zmluva a tieto VOP, právne vzťahy upravené Zmluvou a týmito VOP, nároky vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP ako aj výklad Zmluvy a týchto VOP sa v celom rozsahu riadia výlučne právny poriadkom Slovenskej republiky, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení.

 

 1. Výlučnú právomoc na riešenie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť zo Zmluvy a týchto VOP alebo v súvislosti s nimi, vrátane nárokov na náhradu škody, majú súdy Slovenskej republiky.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.10.2021.

Analytics qualified individual
Adwords qualified individual
IMA