14 nástrojov pre zvýšenie predaja na eshope

2 minúty

Niektoré nástroje patria k neoddeliteľnej súčasti našej práce. Tak ako nenavaríte dobrú polievku bez poriadneho hrnca tak ani mi nedokážeme poriadne zvíšiť predaje bez dobrých nástrojov. Preto sme na záver nášho 4 dňového kurzu pripravili zoznam naších nástrojov, 

Meranie

Go­og­le ana­ly­tics - ana­ly­tic­ký we­bo­vý ná­stroj, pre ana­lý­zu náv­štev­nos­ti web­strá­nok.
Go­og­le ana­ly­tics zbie­ra dá­ta o náv­štev­ní­koch va­šej we­bo­vej strán­ky. 


Tag Ma­na­ger - ná­stroj na sprá­vu sle­do­va­cích kó­dov na web­strán­ke. Po­mo­cou tag ma­na­ge­ra na­in­šta­lu­je­te na web všet­ky po­treb­né sle­do­va­cie kó­dy. (sle­do­va­nie kon­ver­zii, re­mar­ke­ting, sle­do­va­nie elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du, a všet­ko os­tat­né čo po­tre­bu­je­te na es­ho­pe sle­do­vať)


FB Pi­xel - sle­do­va­cí ná­stroj, kto­rý po in­šta­lá­cii na web­strán­ke zbie­ra dá­ta o náv­štev­ní­koch+ak­ciách kto­ré náv­štev­ník we­bu vy­ko­nal. FB pi­xel Vám po­mô­že vy­hod­no­tiť efek­tív­nosť Va­ších re­klam­ných kam­pa­ní 

Optimalizácia stránky

Hot Jar - we­bo­vá ap­li­ká­cia, pre sle­do­va­nie po­hy­bu náv­štev­ní­kov na Va­šom we­be .


Un­boun­ce - ná­stroj na tvor­bu vstup­ných web­strá­nok pre PPC re­kla­mu. Po­mo­cou un­boun­ce vy­tvo­rí­te veľ­mi rých­lo web­strán­ky, aj bez zna­los­tí html. Ten­to ná­stroj vy­uží­va­jú 100-vky pre­stíž­nych agen­túr pre vy­tvo­re­nie kon­ver­tu­jú­cich (ve­ľa ob­jed­ná­vok) web­strá­nok pre PPC re­kla­mu. Po­mo­cou 1 ná­stro­ja vy­tvo­rí­te a otes­tu­je­te vstup­né web­strán­ky pre Va­še PPC re­kla­my.   


Go­og­le opti­mi­ze - ná­stro­je pre A/B tes­to­va­nie web­strá­nok. Po in­šta­lá­cii sle­do­va­cie­ho kó­du vie­te vy­tvo­riť rôz­ne va­rian­ty vstup­ných strá­nok, me­niť jed­not­li­vé prv­ky na strán­ke (zme­niť far­bu tla­čid­la) a otes­to­vať kto­rá ver­zia web­strán­ky je vý­kon­nej­šia.  

Email marketing


Mai­ler li­teEmail mar­ke­tin­go­vý ná­stroj pre tvor­bu, ana­lý­zu emai­lo­vých kam­pa­ní. Ten­to ná­stro­je umož­ňu­je tiež vy­tvá­rať vstup­né strán­ky pre Va­še kam­pa­ne.  

Drip - Email mar­ke­tin­go­vý ná­stroj, pre tvor­bu a sprá­vu email kam­pa­ní. Vhod­ný ná­stroj pre zlo­ži­tej­šie kam­pa­ne, kde tvo­rí­te kam­pa­ne cie­le­ne na pub­li­ka pod­ľa ak­ti­vít kto­ré vy­ko­na­li na web­strán­ke.

Podpora zákazníkov


Li­ve­Chat - on­li­ne chat pod­po­ra pre náv­štev­ní­kov web­strán­ky. 

Vyhľadávanie kľúčových slov


Ke­y­word­to­ol.io - ná­stroj pre ana­lý­zu kľu­čo­vých slóv. Po­mo­cou ke­y­word­to­ol ľah­ko náj­de­te long­tai­lo­vé kľú­čo­vé slo­vá.

Uber­sug­gest - za­dar­mo ná­stroj pre ana­lý­zu kľú­čo­vých slov. Pri ana­lý­ze kľú­čo­vých slov zís­ka­te úda­je ako: prie­mer­ný po­čet vy­hľa­da­va­ní, ce­na za klik­nu­tie ale­bo “SEO DIF­FI­CUL­TY” met­ri­ka, kto­rá vy­jad­ru­je kon­ku­ren­cie­schop­nosť kľú­čo­vé­ho slo­vá v or­ga­nic­kom vy­hľa­dá­va­ní.


Go­og­le Ke­y­Words pla­ner - ná­stroj pre ana­lý­zu kľú­čo­vých slov od Go­og­le. Aj go­og­le Vám pre­zra­dí úda­je: prie­mer­ný po­čet vy­hľa­dá­va­ní, ce­na za klik­nu­tie ale­bo kon­ku­renč­nú met­ri­ku.

Návrh webu


go­moc­king­bird.com - we­bo­vá ap­li­ká­cia kto­rá umož­ňu­je vy­tvá­rať strán­ky. Vý­ho­dou je že ten­to ná­stroj ob­sa­hu­je už vy­tvo­re­né ele­men­ty kto­ré do web­strán­ky len pre­su­nie­te.  

Analýza konkurencie

ise­archf­rom.com - s tým­to ná­stro­jom do­ká­že­te si­mu­lo­vať vy­hľa­dá­va­nie z rôz­ných čas­tí ze­me, na­prí­klad pri ana­lý­ze kon­ku­ren­cie v za­hra­ni­čí. S tým­to ná­stro­jom zís­ka­te ná­pa­dy a inp­ši­rá­cie od kon­ku­ren­cie a zis­ti­te aké ak­ti­vi­ty ro­bí.