6 dôvodov opustenia košíka. Dochádza k nim aj u vás?

2 minúty

Na zvýšenie obratu nie je vždy potrebné investovať do marketingu. Často sa stačí zamerať na týchto 6 problémov, ktoré ničia aj vaše obraty. Nepatrná zmena rýchlosti stránky spôsobila významný rozdiel v počte objednávok.

Najčastejšie dôvody odchodu

Pod­ľa VWO eCom­mer­ce Sur­vey exis­to­va­lo nie­koľ­ko zá­klad­ných dô­vo­dov, pre­čo uží­va­te­lia opus­ti­li ná­kup­né ko­ší­ky. Roz­de­le­né bo­li na­sle­dov­ne:

 Zdroj: VWO eCom­mer­ce Sur­vey 2014

Dvojnásobne viac objednávok na rýchlejšej variante

Spo­loč­nosť Ra­dwa­re uro­bi­la prí­pa­do­vú štú­diu, kto­rá po­rov­ná­va­la vplyv rých­los­ti strán­ky na mie­ru opus­te­nia ko­ší­ka. Na zá­kla­de tej­to štú­die bol jas­ne pre­uká­za­ný vplyv rých­los­ti na mie­ru od­cho­dov. Pri po­ku­se bo­li po­u­ži­té tri ver­zie strá­nok:

Vý­sled­ky uká­za­li, že 87-per­cent­nú mie­ru od­cho­dov ma­lo na sve­do­mí spo­ma­le­nie pr­vej strán­ky pri trans­ak­cií o 2 se­kun­dy.

Zdroj: Ra­dwa­re blog

Miera konverzií zariadení

Mie­ra kon­ver­zií sa lí­ši aj od dru­hu za­ria­de­nia, kto­ré uží­va­teľ vy­uží­va na prí­stup ku strán­ke. Naj­niž­šiu mie­ru kon­ver­zie ma­jú uží­va­te­lia na mo­bil­ných te­le­fó­noch.  Ten­to fakt pri nie­kto­rých kli­en­toch, kto­rým spra­vu­je­me re­kla­my vo vy­hľa­dá­va­čoch, mal za ná­sle­dok ich ze­fek­tív­ne­nie.

 Zdroj:  Mo­ne­ta­te

Priemerná miera odchodov je 68,53%

Ba­y­mard Ins­ti­tu­te na zá­kla­de 31 prí­pa­do­vých štú­dií zve­rej­nil pre­hľad mie­ry od­cho­dov z ná­kup­né­ho ko­ší­ka.  V pre­hľa­de náj­de­te na­prí­klad Lis­trak, Fi­rec­lick, Vi­bet­ra­ce. Zdroj: Ba­y­mard Ins­ti­tu­te