Ako merať konverzie v adwords

3 minúty
Nemerať znamená neefektívne sa rozhodovať. Toto pravidlo, až na výnimky, platí v živote aj v google reklamách. Pri google reklamách musíte vedieť, čo zarába, a čo sú vyhodené peniaze. Google reklama bez meraní konverzií je ako hrať šípky so zaviazanými očami. Jednoducho nevidíte, kedy sa trafíte. Iba na konci viete, koľko ste nahádzali.

Čo je adwords konverzia?

Je to, čo chce­te do­siah­nuť po­u­ži­tím go­og­le re­klám, ako na­prí­klad:

Postup nastavenia konverzií

Vo va­šom adwords úč­te klik­ni­te na Ná­stro­je -> Kon­ver­zie. Ot­vo­rí sa vám strán­ka, kde klik­ne­te na čer­ve­né tla­čít­ko  "+ KON­VER­ZIE".

 Typ kon­ver­zie:

 Zvy­čaj­ne vám bu­de po­sta­čo­vať voľ­ba web. Ak bu­de­te chcieť me­rať kon­ver­zie te­le­fón­nych ho­vo­rov,  zváž­te po­zi­tí­va a ne­ga­tí­va. U toh­to ty­pu me­ra­ní vám go­og­le bu­de v re­kla­mách, po na­sta­ve­ní mô­že aj na va­šom we­be, zo­bra­zo­vať go­og­le te­le­fón­ne čís­lo. Po za­vo­la­ní na to­to čís­lo je zá­kaz­ník pre­sme­ro­va­ný k vám. Tak­to bu­de­te ve­dieť, cez kto­ré kľú­čo­vé slo­vo vám zá­kaz­ník vo­lal. Kaž­dé čís­lo je tro­chu iné a ča­so­vo ob­me­dze­né. Ak si ho zá­kaz­ník ulo­ží, za nie­koľ­ko dní už k pre­sme­ro­va­niu ne­mu­sí dôjsť.

Nastavenie konverznej akcie

 Keď ste všet­ko na­sta­vi­li, stlač­te "Ulo­žiť a po­kra­čo­vať". Pre­sme­ru­je vás na po­sled­nú strán­ku, kde náj­de­te me­ra­cí kód.

Inštalácia na web

V po­sled­nom kro­ku na strán­ke "Kon­tro­la a in­šta­lá­cia".  Ten­to kód sa zvy­čaj­ne dá­va na strán­ku s po­ďa­ko­va­ním. Ak ta­kú strán­ku ne­má­te, mô­že­te v po­kro­či­lých na­sta­ve­niach zvo­liť "klik­nu­tie", kde pri­dá­te znač­ku do tla­čít­ka ná­ku­pu ale­bo inej ak­cie.

 

Dynamické dosadenie hodnôt konverzie

Ak chce­te dy­na­mic­ky do­sa­dzo­vať hod­no­ty ob­jed­náv­ky, do­siah­ne­te to cez na­sta­ve­nie pre­men­nej go­og­le­_con­ver­si­on_va­lue. Do da­nej hod­no­ty do­pl­ní­te ce­nu ob­jed­náv­ky a do pre­men­nej go­og­le­_con­ver­si­on_cur­ren­cy kód me­ny, na­pr. pre $ USD, € - EUR,  v kto­rej bo­la vy­ko­na­ná. V prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku PHP to mô­že­te spra­viť na­sle­dov­ne: 

Rekapitulácia: prečo to má význam?

Ak bu­de­te me­rať kon­ver­zie, bu­de­te mať pre­hľad o zis­ko­vos­ti va­šich kam­pa­ní a ich ná­vrat­nos­ti. Re­kla­ma sa opla­tí, len ak je zis­ko­vá. Nie kaž­dá re­kla­ma bu­de pre vás vhod­ná. Pre­to me­raj­te a vy­hod­no­cuj­te va­še kam­pa­ne, aby ste ve­de­li, čo vám naj­lep­šie za­rá­ba.