Ako založiť e-shop a získať 8 objednávok denne už za 2 mesiace?

6 minút

Ako založiť e-shop a získať prvé objednávky už za dva mesiace? Pripravili sme pre vás postup, ako sme to dosiahli u nášho klienta a môžete ho úspešne použiť aj vy. Je vhodný najmä pre tých, ktorí chcú podnikať na internete, ale na začiatku nemajú veľa peňazí.

Mož­no sa vám zda­jú dva me­sia­ce prí­liš má­lo, no je to re­ál­ny prí­pad vy­bu­do­va­nia ob­cho­du www.svetp­re­de­ti.sk, kto­rý mal už po pr­vých dvoch me­sia­coch prie­mer­ne 8 ob­jed­ná­vok den­ne. Ten­to po­stup je uni­ver­zál­ny a mô­že­te ho po­u­žiť aj pri iných ty­poch e-sho­pu.

Prvé kroky

Na za­čiat­ku nás kli­ent oslo­vil na zá­kla­de re­fe­ren­cií od zná­mych z po­žia­dav­kou vy­tvo­re­nie e-sho­pu na mie­ru. Po úvod­nom roz­ho­vo­re sme sa do­hod­li na po­ra­den­stve a ná­sled­ne na pri­pra­ve­né ana­lý­zy kon­ku­ren­cie a vy­tvo­re­nia stra­té­gie na roz­be­hnu­tie es­ho­pu.
Po­čas na­šej nie­koľ­ko roč­nej pra­xe sme zis­ti­li via­ce­ro ná­strah, kto­ré čí­ha­jú na ma­ji­te­ľov es­ho­pu. Pre­to sme po­čas kon­zul­tá­cie kli­en­to­vy ob­jas­ni­li čo ho ča­ká a na­čo sa má pri­pra­viť, sú­čas­ne zís­kal re­ál­nej­ší po­hľad na in­ter­ne­to­vé pod­ni­ka­nie.

Ak ste ni­kdy ne­pod­ni­ka­li na in­ter­ne­te, tak ur­či­te zain­ves­tuj­te do po­ra­den­stva ale­bo as­poň sa po­rad­te z nie­kym kto už má roz­be­hnu­tý es­hop. Vy­va­ru­je­te sa tak dra­hých chýb.


Kaž­dé­mu úspeš­ne­mu pro­jek­tu mu­sí pred­chá­dzať hl­bo­ká ana­lý­za tr­hu a kon­ku­ren­cie, kde je po­treb­né zis­tiť či je o pro­dukt s kto­rým chce­te vstú­piť na trh zá­u­jem, a či v tom­to seg­ment nie je prí­liš veľ­ká kon­ku­ren­cia, prí­pad­ne či vie­me byť kon­ku­ren­cie­schop­ný. 
(Prí­klad: Kli­ent chce pre­dá­vať na Slo­ven­sku Dró­ny. V po­nu­ke má 15 mo­de­lov, ce­na za­čí­na pri naj­lac­nej­šom mo­de­li na 150 €. Pri pries­ku­me zis­tí­me že ďal­šia kon­ku­ren­cia pre­dá­va rov­na­ký mo­del o 30 € lac­nej­šie a má v po­nu­ke o až 45 mo­de­lov, pre­to v tom­to prí­pa­de od­po­rú­či­me kli­en­to­vi aby roz­ší­ril po­nu­ku a tiež zní­žil ce­ny)


Ná­sled­ná ana­lý­za kon­ku­ren­cie a príp­ra­va stra­té­gie spo­čí­va­la v ur­če­ní sil­ných strá­nok kon­ku­ren­cie, ako zís­ka­va­jú kli­en­tov.
Pre úspeš­né cie­le­nie re­kla­my na kli­en­tov sme si naj­skôr mu­se­li ur­čiť kto sú na­ši zá­kaz­ní­ci. K to­mu nám po­moh­li od­po­ve­de na tie­to otáz­ky. Na ich zá­kla­de sme si vy­bra­li ces­tu k zá­kaz­ní­kom cez Fa­ce­bo­ok a po­rov­ná­va­če cien. Na Fa­ce­bo­oku sa na­chá­dza­jú zá­kaz­ní­ci, kto­rých sme chce­li oslo­viť, v na­šom prí­pa­de to bo­li mla­dé ma­mič­ky. Dru­hé mies­to, kde sme moh­li ľah­ko zís­kať na­šich zá­kaz­ní­kov, bo­li po­rov­ná­va­če cien, kto­ré ma­jú dob­rú náv­štev­nosť. Ak vie­te kon­ku­ro­vať ce­na­mi, tak sú pre vás skve­lá voľ­ba. Go­og­le re­kla­mu sme pri ma­lom roz­poč­te ne­po­va­žo­va­li za vhod­né rie­še­nie. Ce­lý trik k úspeš­né­mu vý­be­ru pre­daj­né­ho ka­ná­la je v tom, že po­tre­bu­je­te zis­tiť, kde je naj­viac va­šich kli­en­tov, kto­rých mô­že­te oslo­viť za má­lo pe­ňa­zí.

 

Návrh cesty do cieľa

"Kto ne­vie, kam krá­ča, krá­ča vždy správ­nym sme­rom!"

Po kon­zul­tá­ciach a pre­hľa­de kon­ku­ren­cie sa kli­ent roz­ho­dol si naj­skôr ove­riť po­ten­ciál v da­nom seg­men­te a to na­sle­dov­ne:
●    pr­vý me­siac - vy­tvo­re­nie Fa­ce­bo­ok strán­ky, vďa­ka kto­rej sme moh­li za­čať pre­dá­vať na FB a pro­pa­go­vať e-shop. 
●    za­čiat­kom dru­hé­ho me­sia­ca - spus­tiť e-shop a za­čať pre­dá­vať
 

Ako vytvoriť eshop?

Pri tvor­be es­ho­pu mu­sí­te dbať na via­ce­ro “de­tai­lov”, kto­ré roz­ho­du­jú o pre­daj­nej schop­nos­ti es­ho­pu. Pod­rob­ne sa tej­to té­me ve­nu­je­me v člán­ku ako vy­tvo­riť es­hop od A po Z, kde sa ok­rem iné­ho do­zvie­te aj aký vpliv mô­že mať zle vy­bra­ná far­ba a mno­ho iné­ho.

Ak si chce­te vy­tvo­riť e-shop, má­te mož­nos­ti:
●    "vy­kli­kať" si e-shop - od 15 € / me­siac
●    šab­ló­no­vé rie­še­nia na­pr. Wo­oCom­mer­ce - od 1 500€
●    dať si na­prog­ra­mo­vať e-shop na mie­ru - od 3 000 €
Ce­ny sú uve­de­né veľ­mi orien­tač­ne. Kaž­dá z mož­nos­tí má svo­je pre aj pro­ti. Pre kli­en­ta sme za najv­hod­nej­šie rie­še­nie po­va­žo­va­li pr­vú mož­nosť, "vy­kli­kať" si vlast­ný e-shop cez we­ba­re­al.sk. Hlav­né vý­ho­dy, kto­ré to­to rie­še­nie po­sky­tu­je: níz­ke ná­kla­dy, pod­po­ra, kto­rá vám vie po­ra­diť a ak­tu­ali­zá­cie v ce­ne. Ak vy­tvá­ra­te svoj pr­vý e-shop a chce­te ho spra­viť s mi­ni­mál­ny­mi ná­klad­mi, rie­še­nia ty­pu "vy­kli­kať si e-shop", ako je na­prí­klad We­ba­re­al, pat­ria k najv­hod­nej­ším rie­še­niam.
Pri tom­to rie­še­ní si bol kli­ent ve­do­mý že je to iba do­čas­né rie­še­nie a bu­de ho mu­sieť ne­skôr vy­me­niť. Po cca ro­ku sme pre ne­ho vy­tvo­ri­li es­hop na mie­ru, kto­rý mu zjed­no­du­šil prá­cu a zvý­šil kon­verz­ný po­mer, na­koľ­ko bol vy­tvo­re­ný pria­mo pre je­ho po­žia­dav­ky. Prí­klad ako mô­že vy­pa­dať roz­diel náj­de­te v prí­pa­do­vej štú­die náš­ho kli­en­ta ra­sub. 
 

Vytvorenie predajnej FB stránky

Pre­daj­ná FB strán­ka mu­sí pri­ťa­ho­vať hlav­ne ľu­dí, kto­rým chce­me pre­dá­vať a dá­vať im ta­ký ob­sah, kto­rý ich bu­de lá­kať. Na zís­ka­nie in­špi­rá­cií a zis­te­nie, čo ma­mič­ky naj­viac zau­jí­ma, sme vy­uži­li úspeš­né kon­ku­renč­né Fa­ce­bo­ok strán­ky. Cez ná­stroj FB Aly­zer je to otáz­ka iba nie­koľ­kých se­kúnd. Uká­zal nám, kto­ré po­sty zís­ka­li naj­viac laj­kov a dob­re sa zdie­ľa­li.

 Aby sa aj na­še prís­pev­ky dob­re ší­ri­li, po­tre­bo­va­li sme na na­šu strán­ku zís­kať fa­nú­ši­kov, čo sme do­siah­li cez pla­te­nú FB re­kla­mu. Spus­ti­li sme dve veľ­mi úspeš­né kam­pa­ne, kde sme zís­ka­li 1 384 laj­kov za ce­nu 85,14 €, čo bo­la ce­na 0,06 € za lajk.

Vytvorenie e-shopu a pridanie do porovnávačov

Vy­tvo­re­nie e-sho­pu si kli­ent za­bez­pe­čil sám vďa­ka ochot­nej pod­po­re a do­stup­ným ná­vo­dom. Z toh­to dô­vo­du mu­sím po­chvá­liť fir­mu We­ba­re­al a hlav­ne ich ochot­nú pod­po­ru, kto­rá pre­ve­die aj úpl­né­ho za­čia­toč­ní­ka k úspeš­né­mu vy­tvo­re­niu e-sho­pu. Po vy­tvo­re­ní si ne­za­bud­ni­te na­sta­viť vlast­nú do­mé­nu, kto­rú si mô­že­te kú­piť na­prí­klad tu. Po úspeš­nom zve­rej­ne­ní e-sho­pu sme ho pri­da­li do po­rov­ná­va­čov. Top po­rov­ná­va­če na Slo­ven­sku sú:

He­uré­ka pat­rí me­dzi naj­väč­šie, kde by váš ob­chod ur­či­te ne­mal chý­bať.

Marketing, marketing a ešte raz marketing

Po vy­tvo­re­ní e-sho­pu a prí­cho­de pr­vých ob­jed­ná­vok, kto­ré ve­dia veľ­mi po­te­šiť, na­stá­va tá naj­dô­le­ži­tej­šia čin­nosť, kto­rou je mar­ke­ting. Je po­treb­né zís­kať do­sta­toč­né množ­stvo zá­kaz­ní­kov, kto­rí o vás ve­dia. Pri e-sho­pe je do­sta­nie sa do po­ve­do­mia zá­kaz­ní­kov 80% úspe­chu. Na pro­pa­go­va­nie pro­duk­tov e-sho­pu svetp­re­de­ti.sk sme vy­uži­li FB sú­ťa­že. Dob­re pri­pra­ve­ná sú­ťaž mô­že oslo­viť veľ­kú sku­pi­nu ľu­dí  za mi­ni­mál­ne ná­kla­dy. Ako na sú­ťaž, sa do­zvie­te v člán­ku Ako vďa­ka 2s pra­vid­lu oslo­viť až 24 628 kli­en­tov a to iba za 9 €?.

 

Na toto nezabudnite !!!

Ak ste sa do­čí­ta­li až sem, mož­no má­te po­cit, že za­lo­že­nie a roz­be­hnu­tie e-sho­pu je brn­kač­ka. Nie, nie je! Ak ste sa roz­hod­li pus­tiť do je­ho tvor­by, mi­ni­mál­ne si po­hľa­daj­te nie­ko­ho IT zruč­né­ho. Zí­de sa vám pri na­sta­vo­va­ní fe­e­dov, pri­dá­va­ní do po­rov­ná­va­čov, vy­tvo­re­ní pr­vej re­kla­my a iných vý­ziev, s kto­rý­mi sa bu­de­te mu­sieť po­pa­so­vať. Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou sú aj správ­ne na­sta­ve­né ob­chod­né pod­mien­ky. A hlav­ne sa pri­prav­te na zá­kaz­ní­kov (na ich ná­la­dy, pri­po­mien­ky a do­ta­zy).

Záver

Ak má­te dob­rú stra­té­giu, roz­be­hnu­tie e-sho­pu mô­že byť brn­kač­ka a ne­mu­sí to byť ani fi­nanč­ne ná­klad­né. Aby ste sa vy­hli za­čia­toč­níc­kym chy­bám, náj­di­te si men­to­ra ale­bo kon­zul­tan­ta, kto­rý vás roz­be­hnu­tím in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du pre­ve­die. Vyh­ne­te sa dra­hým chy­bám. A ne­za­bú­daj­te, vy­tvo­re­ním e-sho­pu a zís­ka­ním pr­vých zá­kaz­ní­kov sa va­ša prá­ca ne­kon­čí, ale za­čí­na. Ak pre­sta­ne­te pro­pa­go­vať váš e-shop, po­čet ob­jed­ná­vok sa za­čne zni­žo­vať. Pre­to, aj keď bu­de­te mať viac ob­jed­ná­vok, ne­za­bú­daj­te na mar­ke­ting, pre­to­že vie­te, že ide­te správ­nou ces­tou.

PS: Ak sa vám člá­nok pá­čil, zdie­ľaj­te ho, čím po­mô­že­te aj svo­jim zná­mym.