Ako zrýchliť wordpress a zlepšiť pozície za 5 minút?

2 minúty

Rýchlosť stránky patrí nielen medzi SEO faktory, ale výrazne vplýva aj na užívateľov. Je to súčasne jeden z najčastejších dôvodov pre  zrušenie nákupu. Pre používateľov wordpresu existuje jednoduchý recept na zlepšenie rýchlosti. Volá sa W3 Total Cache. Pri niektorých našich klientoch bol rozdiel extrémny, načítavanie webu dokázali zrýchliť z 10s na 3s.

W3 Total Cache

Ten­to wordp­ress plu­gin zlep­šu­je uží­va­teľ­skú skú­se­nosť s va­šou strán­kou zrých­le­ním odoz­vy, skrá­te­ním na­čí­ta­va­nia strán­ky a tiež s pod­po­rou CDN. Ten­to plu­gin pat­rí me­dzi naj­kom­plex­nej­šie a naj­jed­no­duch­šie rie­še­nia do­stup­né pre wordp­ress.

Inštalácia

Je štan­dard­ná ako pri iných plu­gi­noch. V na­sta­ve­niach klik­ne­te na "plu­gins" "add new" a klik­ne­te na "Ins­tall Now". Po na­in­šta­lo­va­ní sa v zo­zna­me plu­gi­nov  "Plu­gins" "Ins­tal­led Plu­gins"  ob­ja­ví "W3 To­tal Ca­che", kto­rý ak­ti­vu­je­te klik­nu­tím na "Ac­ti­va­te". Po úspeš­nej ak­ti­vá­cií sa zo­bra­zí po­lož­ka v me­nu "Per­for­man­ce", kde náj­de­te mož­nos­ti s kon­fi­gu­rá­ci­ou.

Nastavenie

W3 To­tal Ca­che pod­po­ru­je ši­ro­ké mož­nos­ti na­sta­vo­va­nia, kto­ré mô­žu vy­ža­do­vať hl­b­šie ve­do­mos­ti ale­bo drob­né úp­ra­vy té­my. Pre­to si uká­že­me iba zá­klad­né, kto­ré bu­dú vy­ho­vo­vať väč­ši­ne we­bov.

Page Cache

Za­pnu­tie pa­ge ca­che spô­so­bí ukla­da­nie strá­nok na disk, čo zrých­li ich za­sla­nie pri opä­tov­nom ot­vo­re­ní strán­ky. Bez za­pnu­tia tej­to voľ­by wordp­ress vždy vy­ge­ne­ru­je no­vú html strán­ku, o kto­rú uží­va­teľ po­žia­dal. Ta­ké­to sprá­va­nie je ča­so­vo ná­roč­né a nie je ne­vy­hnut­né, ak sa strán­ka ne­zme­ni­la.  Pre­to je veľ­mi efek­tív­ne tie­to vy­ge­ne­ro­va­né strán­ky ulo­žiť a pri opa­ko­va­nej po­žia­dav­ke ich zno­va po­slať.

Minimalizácia súborov

Voľ­ba mi­ni­fy za­bez­pe­ču­je od­strá­ne­nie pre­by­toč­ných zna­kov. Bež­ne sa v sú­bo­roch  CSS, JS a HTML na­chá­dza­jú me­dze­ry, ko­men­tá­re a for­má­to­va­cie zna­ky, aby sa da­né sú­bo­ry da­li prog­ra­má­to­rom ľah­šie čí­tať a upra­vo­vať. Tie­to nad­by­toč­né zna­ky nie sú po­treb­né pre pre­hlia­dač a zby­toč­ne zväč­šu­jú veľ­kosť sú­bo­rov pri ich sťa­ho­va­ní zo ser­ve­ra.  Sú­čas­ne tá­to voľ­ba spá­ja sú­bo­ry, čím zní­ži po­čet po­žia­da­viek na ser­ve­ry, kto­ré tiež ne­ga­tív­ne pô­so­bia na rých­losť. 

Browser Cache

In­for­mu­je pre­hlia­dač, aby sú­bo­ry opä­tov­ne ne­sťa­ho­val, ale po­u­žil tie, kto­ré už raz stia­hol. Ta­kým­to jed­no­du­chým spô­so­bom ušet­rí­te čas, kto­rý by ste inak stra­ti­li pri viac­ná­sob­nom sťa­ho­va­ní sú­bo­rov.

Riešenie problémov

Nie­ke­dy na­stá­va­jú prob­lé­my pri au­to­ma­tic­kej opti­ma­li­zá­cii dĺž­ky náz­vu sú­bo­rov. V tom­to prí­pa­de sta­čí iba ak­ti­vo­vať voľ­bu Di­sab­le mi­ni­fy au­to­ma­tic fi­le na­me length test.