Ako zvalcovať konkurenciu na Facebooku?

3 minúty

Výsledky hovoria za všetko.  Udržiavaním aktivity fanúšikov na FB stránkach dokážete dlhodobo zvýšiť vaše predaje . Užívatelia sa chcú zabávať a popri zábave radi nakupujú. Myslite na nich a ponúknite im to, čo očakávajú. Jednoducho sa k tomu dostanete prostredníctvom tohto nástroja.

Pris­pie­vať den­ne jed­ným ale­bo nie­koľ­ký­mi prís­pev­ka­mi na Fa­ce­Bo­oku vy­ža­du­je ve­ľa in­špi­rá­cie aj mo­ti­vá­cie. A to chce množ­stvo ča­su, hľa­da­nie na in­ter­ne­te, vo vi­de­ách, sle­do­va­nie blo­gov.

Sle­do­vať re­ak­cie, na­bá­dať uží­va­te­ľov k li­ke-ova­niu, vy­tvá­rať po­nu­ky na zdie­ľa­nie. To je len nie­koľ­ko mož­nos­tí k správ­ne­mu ob­sa­hu. Ta­ký­to ob­sah sa do­ká­že vir­tu­ál­ne ší­riť me­dzi množ­stvom ľu­dí, čas­to rých­los­ťou bles­ku.

Vy však cí­ti­te, že má­te skve­lé prís­pev­ky, ale odoz­va nie je ta­ká, akú ste si pred­sta­vo­va­li.
Na­po­kon vám do­chá­dza in­špi­rá­cia a vzni­ká die­ra. Po­vie­te si, že na tom až tak ne­zá­le­ží. Je­den člá­nok ho­re-do­lu. Nič sa ne­sta­ne, veď to ne­ja­ko za­plá­ta­me.

Sledovanie týchto aktivít je dôležitá časť práce, dbáte na to?

Vie­te, že tvo­rí­te prís­pev­ky, ale fa­nú­ši­ko­via sú má­lo ak­tív­ni, vý­sled­ky ne­pri­chá­dza­jú.
Opráv­ne­ne sa pý­ta­te: Čo sa de­je, že odoz­va na FB nie je ta­ká, po akej sme tú­ži­li?

Po vnú­tor­ných ana­lý­zach má­te jas­no v tom, že sa va­ša prá­ca mí­ňa účin­kom a je naj­vyš­ší čas zis­tiť, čo sa dá zlep­šiť. Ne­mu­sí ísť o nič pre­vrat­né, mô­že to byť drob­nosť, kto­rá ale v tých­to prí­pa­doch do­ká­že na­ro­biť veľ­ký zmä­tok.

Má­me pre vás rie­še­nie.

Vedeli ste, že k dispozícii je nástroj, ktorý vám pomôže zistiť vaše slabiny a nájsť aktuálne výhody konkurencie?

Má­me pre vás zdar­ma do­stup­ný on­li­ne ná­stroj na zís­ka­nie NAJ-po­stov akej­koľ­vek FB strán­ky, či už je to va­ša kon­ku­ren­cia ale­bo nie. Ten­to je­di­neč­ný ná­stroj sa vo­lá FBA­ly­zer.

Pred­stav­te si, že vám ako máv­nu­tím ča­ro­vné­ho prú­ti­ka na sto­le pri­sta­ne zo­znam FB prís­pev­kov. Aby to­ho ne­bo­lo má­lo, je to zo­znam va­šej naj­väč­šej kon­ku­ren­cie s 500 po­sled­ný­mi prís­pev­ka­mi.

Sní­vaj­te de­tail­nej­šie:

Čím viac kon­ku­ren­cie má­te, tým ľah­šie od­ha­lí­te, aké prís­pev­ky ľu­dia chcú, na aké naj­viac re­a­gu­jú. Ľah­ko prí­de­te na to, čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, čo ich zau­jí­ma.

Poďme od snov k realite

FBA­ly­zer je do­stup­ný on­li­ne, pre­to ne­mu­sí­te ni­kam cho­diť a nič in­šta­lo­vať.

Za­daj­te in­ter­ne­to­vú ad­re­su fba­ly­zer.wis­dom­tech.sk. Zo­bra­zí sa strán­ka s vý­zvou na za­da­nie do­stup­nej fa­ce­bo­oko­vej strán­ky.
Na­píš­te na skúš­ku akú­koľ­vek strán­ku, kto­rá na Fa­ce­bo­oku exis­tu­je. FBA­ly­zer ju vy­hľa­dá a zo­bra­zí všet­ko, čo vie.

Nemáte čo stratiť

Ľu­dia mi­lu­jú ob­sah a na Fa­ce­bo­oku trá­via prie­mer­ne 50 mi­nút den­ne (ce­lo­sve­to­vá šta­tis­ti­ka FB za rok 2016)

Už te­raz má­te v ru­kách zdar­ma do­stup­ný on­li­ne FB ná­stroj na príp­ra­vu mar­ke­tin­go­vých stra­té­gií pre va­šu fa­nú­ši­kov­skú FB zá­klad­ňu a jej ra­ke­to­vý roz­voj.

Zo­zbie­raj­te in­for­má­cie, kto­ré vám po­mô­žu do­siah­nuť kon­ku­renč­nú vý­ho­du. Po­núk­ni­te ľu­ďom ob­sah, kto­rý po­u­ži­je­te ako zá­klad­ný ka­meň pre bu­do­va­nie vlast­nej stra­té­gie a zvý­še­nie pre­da­ja.

Je jed­no, či už Fa­ce­bo­ok a je­ho fa­nú­ši­kov­ské strán­ky dl­ho­do­bo vy­uží­va­te, či ste na za­čiat­ku, ale­bo o nich iba uva­žu­je­te. Klik­ni­te na FBA­ly­zer a uží­vaj­te si vý­ho­dy.