Nezarába váš e-shop? Toto sú najčastejšie dôvody

5 minút

Podľa našich skúseností, má väčšina e-shopov jeden veľký problém. Často ním nie je
nedostatok návštevníkov na webových stránkach, ale nedostatok kupujúcich. 

Je to akoby ste mali obchod uprostred rušnej ulice. Denne sa okolo vášho
obchodu premelú stovky až tisíce ľudí. Mnohí z nich sa aj pristavia pri vašom
obchode, no nič nekúpia. Prečo?

Čo spô­so­bu­je, že má­te me­nej ob­jed­ná­vok, ako by ste chce­li?

Vo va­šom vy­mys­le­nom ob­cho­de na ruš­nej uli­ci to mô­že mať via­ce­ro dô­vo­dov.

Mož­no vám ma­ji­teľ bu­dov po­sta­vil le­še­nie pred dve­re a po­ten­ciál­ni ku­pu­jú­ci sa k vám ne­ve­dia do­stať. Ale­bo ne­má­te vo vý­kla­de va­še naj­lep­šie pro­duk­ty a ľu­dia ne­vi­dia dô­vod, pre­čo by ma­li vojsť a na­kú­piť prá­ve u vás. Ale­bo sa bo­ja, že ste po­chyb­ný ob­chod a rad­šej ani ne­vs­tú­pia.

Ale­bo...

Dôvodov môže byť milión

Vy sa te­raz prav­de­po­dob­ne pý­ta­te:

„Čo má to­to všet­ko spo­loč­né s ne­za­rá­ba­jú­ci­mi e-shop­mi?“

Tak, ako v off­li­ne sve­te, aj v on­li­ne sve­te to mô­že mať via­ce­ro dô­vo­dov. Ve­rí­me, že ča­som si všim­ne­te, ako sa tie­to dva sve­ty na­vzá­jom do­pĺňa­jú. Pre­to čí­taj­te ďa­lej a nad kaž­dou chy­bou sa za­mys­li­te.

Mno­hí z vás ste prav­de­po­dob­ne in­ves­to­va­li do re­kla­my na Fa­ce­bo­oku ale­bo Go­og­li. Bo­la by ško­da, ke­by ste sa kvô­li tým­to 8 hlú­pym chy­bám (ne­ve­dom­ky) obe­ra­li o vyš­šie zis­ky.

Pri­pra­ve­ní?

Poď­me sa spo­lu po­zrieť na 8 naj­čas­tej­ších chýb, pre kto­ré sa ma­ji­te­lia es­ho­pov obe­ra­jú o vyš­šie zis­ky.

Chy­ba čís­lo 1: Strán­ka sa na­čí­ta­va po­ma­ly

Rých­losť strán­ky je z po­hľa­du pr­vé­ho kon­tak­tu po­ten­ci­onál­ne­ho zá­kaz­ní­ka veľ­mi dô­le­ži­tá. Ak tr­vá na­čí­ta­nie strán­ky prí­liš dl­ho (viac ako 5 se­kúnd), prav­de­po­dob­ne prí­de­te o zá­kaz­ní­ka.

Dneš­ná do­ba je sa­ma o se­be hek­tic­ká a upo­náh­ľa­ná.

Ru­ku na srd­ce, kto má toľ­ko ča­su a tr­pez­li­vos­ti, aby ča­kal 5 se­kúnd, kým sa na­čí­ta strán­ka?

Pod­ľa Kiss­met­rics by pre­hlia­dač mal na­čí­tať a zo­bra­ziť strán­ku do 2 se­kúnd. Na zau­ja­tie po­ten­ciál­ne­ho kli­en­ta má­te ďal­šie 4 se­kun­dy.

Ak sa to ne­ude­je, na­trva­lo ku­pu­jú­ce­ho strá­ca­te.

Chy­ba čís­lo 2: E-shop nie je bez­peč­ný

V on­li­ne sve­te sa na ochra­nu úda­jov ku­pu­jú­ce­ho (hes­lá a cit­li­vé úda­je vy­pl­ne­né do for­mu­lá­rov) po­u­ží­va HTTPS pro­to­kol.

Ten všet­ky in­for­má­cie me­dzi ser­ve­rom a va­ším po­čí­ta­čom pre­ná­ša za­šif­ro­va­né, bez mož­nos­ti prí­stu­pu tre­tích strán (ko­ho­koľ­vek iné­ho kto ne­má mať prí­stup k va­šim úda­jom).

Pre­hlia­dač Chro­me za­čal od ja­nu­ára 2017 ozna­čo­vať strán­ky, kto­ré ne­ma­jú HTTPS ako “not se­cu­re” (v pre­kla­de ne­za­bez­pe­če­né). Pre­to by ma­li mať strán­ky s pro­to­ko­lom HTTPS po­zi­tív­ny vplyv na umiest­ne­nie vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia.


zdroj: https://se­cu­ri­ty.go­og­leb­log.com/2016/09/mo­ving-to­wards-mo­re-se­cu­re-web.html

Chy­ba čís­lo 3: Pro­duk­ty nie sú zo­bra­ze­né pre­hľad­ne

Pre­hľad­né zo­bra­ze­nie pro­duk­tov má za úlo­hu ne­po­mý­liť kup­ca. Ak nie­kto hľa­dá na­prí­klad klo­búk, ne­pot­re­bu­je v tej chví­li vi­dieť šá­ly.

To­to je snáď jas­né ako fac­ka.

Zo­bra­ze­nie pro­duk­tov by ma­lo byť zhod­né s hľa­da­ným vý­ra­zom (keď hľa­dám šál, nech mi uká­že šál a nie čiap­ku) a kaž­dý pro­dukt má byť za­ra­de­ný v správ­nej ka­te­gó­rii (šál me­dzi šál­mi a čiap­ka me­dzi čiap­ka­mi).

Chy­ba čís­lo 4: Tla­čid­lo KÚ­PIŤ tre­ba na strán­ke zlo­ži­to hľa­dať

Mož­no to po­zná­te. Pre­čí­ta­li ste si všet­ko o pro­duk­te. Po­zdá­va sa vám a chce­te ho kú­piť. Ale ani ná­ho­dou ne­vie­te nájsť, kde je tla­čid­lo „Kú­piť“ ale­bo „Ob­jed­nať.“

Nič ne­po­te­ší viac, ako keď chce zá­kaz­ník za­pla­tiť a ne­vie, ako a kde to má uro­biť.

Tla­čid­lo kú­piť/na­kú­piť/ob­jed­nať/za­pla­tiť má byť vý­raz­né a po­kiaľ mož­no pri­me­ra­ne veľ­ké. Zá­kaz­ní­ci ho po­tre­bu­jú vi­dieť, aby naň moh­li klik­núť a ne­mu­se­li ho hľa­dať.

Je to ako­by ste bo­li v ob­cho­de, chce­te za­pla­tiť, no pre­da­vač­ka zra­zu nie­kam zmiz­ne. Ni­kde ju ne­vie­te nájsť a mož­no si to na­ko­niec ro­zmys­lí­te a na­kú­pi­te u kon­ku­ren­cie.

zdroj: al­za.sk

Chy­ba čís­lo 4: Po­pis to­va­ru ne­pre­dá­va

V re­ál­nom sve­te si mô­že­te pro­dukt, kto­rý chce­te kú­piť, ob­zrieť. Vziať do ru­ky. Vy­skú­šať si ho. Zis­tí­te, koľ­ko vá­ži, aký je veľ­ký, ako ho bu­de­te po­u­ží­vať.

Žiaľ, v on­li­ne sve­te (v e-sho­poch) tú­to vý­ho­du ne­má­te.

Pre­to mu­sia tie­to fun­kcie na­hra­diť tex­ty. Sú len dve mož­nos­ti. Buď po­pis vý­rob­ku pre­dá­va, ale­bo ne­pre­dá­va.

Dob­rý opis, kto­rý pre­dá­va, by mal byť struč­ný, pre­hľad­ný, po­kiaľ mož­no aj do­sta­toč­ne pres­ný a jed­no­du­chý.

Ne­pou­ží­vaj­te (ak je to mož­né) od­bor­né vý­ra­zy, kto­rým zá­kaz­ník ne­ro­zu­mie. Píš­te ľu­ďom a pre ľu­dí. Vy­z­dvih­ni­te vý­ho­dy pro­duk­tu.

Ne­opa­kuj­te rov­na­ký text pri po­dob­ných vý­rob­koch. Vy­mys­li­te nie­čo ori­gi­nál­ne. SEO (a aj va­ši zá­kaz­ní­ci) sa vám po­ďa­ku­je. Chce­te eš­te je­den tip?

Kva­lit­ná fo­to­gra­fia vý­rob­ku je dô­le­ži­tou sú­čas­ťou pre­da­ja. Vďa­ka nej si člo­vek do­ká­že lep­šie pred­sta­viť, čo vlast­ne ku­pu­je.


zdroj: mall.sk

Chy­ba čís­lo 5: Zby­toč­ne dl­hý pla­tob­ný pro­ces?

Mož­no sa bu­de­te ču­do­vať, ale nie vždy pla­tí, čím dl­h­ší, tým lep­ší. Dob­rým prí­kla­dom je pla­tob­ný pro­ces. Tam pla­tí pres­ný opak -  čím krat­ší, tým lep­ší.

Ak mô­že­te, vy­hni­te sa štan­dard­né­mu 5-strán­ko­vé­mu ná­kup­né­mu pro­ce­su v ko­ší­ku. Naj­jed­no­duch­ší a na­jú­čin­nej­ší je jed­no, prí­pad­ne dvoj­strán­ko­vý ob­jed­náv­ko­vý pro­ces.

Pre­čo?

Le­bo čím viac po­lien bu­de­te há­dzať va­šim po­ten­ciál­nym kli­en­tom pod no­hy, tým zvý­ši­te prav­de­po­dob­nosť, že sa na to vy­kaš­lú.

A na­kú­pia nie­kde in­de. U kon­ku­ren­cie, kto­rá to má uro­be­né jed­no­duch­šie ako vy.

PO­ZOR! Tla­čid­lo po­tvr­de­nia plat­by vy­ža­du­je pod­ľa zá­ko­na for­mul­ku “Ob­jed­náv­ka s po­vin­nos­ťou plat­by”.

zdroj: mall.sk

Chy­ba čís­lo 6: Chý­ba­jú­ci od­kaz na ob­chod­né pod­mien­ky

Ob­chod­né pod­mien­ky sú ne­vy­hnut­nou sú­čas­ťou pre­daj­né­ho pro­ce­su.

Pri ich ne­uve­de­ní vám hro­zí fi­nanč­ná po­ku­ta od Slo­ven­skej ob­chod­nej in­špek­cie od pár sto­viek eur až do 66 400 EUR.

Od­kaz na ob­chod­né pod­mien­ky mu­sí byť vi­di­teľ­ný a do­stup­ný na pre­čí­ta­nie pred vy­vo­la­ním ak­cie “Ob­jed­náv­ka s po­vin­nos­ťou plat­by”.


zdroj: hey.sk

Chy­ba čís­lo 7: Ne­na­sta­ve­né Go­og­le Ana­ly­tics

Po­zná­te po­re­kad­lo: Čo me­ria­te, to ras­tie?

Mô­že­te mu ve­riť a ne­mu­sí­te. My vám však od­po­rú­ča­me me­rať, me­rať a me­rať. Pria­mo úmer­ne s tes­to­va­ním. Pre­čo?

Ma­li by ste ve­dieť, od­kiaľ zá­kaz­ní­ci priš­li a ako sa vo va­šom ob­cho­de sprá­va­li, nech ro­bia čo­koľ­vek.

Po­znať, ako a kde sa na strán­ke po­hy­bo­va­li, aké ak­cie ich vied­li k ná­ku­pu. Ale­bo na­opak, čo ich od ná­ku­pu od­ra­di­lo. V kto­rom kro­ku a na akej strán­ke skon­či­li?

Na zá­kla­de to­ho pris­pô­sob­te ce­lý váš pre­daj­ný pro­ces, aby ste za­rá­ba­li viac.

Chy­ba čís­lo 8: Chý­ba sle­do­va­nie sprá­va­nia v ná­kup­nom ko­ší­ku

Je vý­hod­né po­znať sprá­va­nie sa zá­kaz­ní­ka na strán­ke ko­ší­ka. Po­znať, v kto­rom kro­ku na­stal prí­pad­ný od­chod, aj to, čo ho spô­so­bi­lo.

Zá­vi­sí od to­ho zvy­šo­va­nie ob­jed­ná­vok, váš pre­daj a váš zisk.

Do­te­raz sme si po­ve­da­li o tých­to 8 naj­čas­tej­ších chy­bách: