Optimalizácia AdWords kampaní: Negatívne kľúčové slová

4 minúty

Ak chcete ušetriť vaše alebo klientove peniaze, často sa dostanete pred otázku: "Aké negatívne kľúčové slová mám použiť?". Ešte dôležitejšia je v prípade, ak sa stretnete s veľmi všeobecnými výrazmi. Napríklad, ak klient žiada inzerovať na výraz "náhradné diely", tak ten bude spúšťať vašu reklamu pre "náhradné diely skoda", "nahradne diely do kosaciek", ... . V tejto situácii prichádza na rad pokročilá optimalizácia PPC reklám, ktorá dokáže ušetriť niekedy značné prostriedky vynaložené na reklamu.

Získanie vyhľadávaných výrazov

Na­koľ­ko vy­tvá­ra­me no­vú kam­paň, ne­má­me vy­hľa­dá­va­cie vý­ra­zy, kto­ré bo­li po­u­ži­té na zo­bra­ze­nie na­šej re­kla­my. Ak opti­ma­li­zu­je­te už exis­tu­jú­ce kam­pa­ne, stiah­ni­te si všet­ky vý­ra­zy, kto­ré bo­li po­u­ži­té na zo­bra­ze­nie va­šej re­kla­my. Vy­hľa­dá­va­cie do­py­ty náj­de­te v adwords  -> "Kľú­čo­vé slo­vá"-> "Vy­hľa­dá­va­cie do­py­ty". Na zís­ka­nie os­tat­ných vy­hľa­dá­va­cích do­py­tov  po­u­ži­je­me ke­y­word­to­ol.io. Pre vy­hľa­dá­va­nie po­u­ži­je­me na­sle­dov­né vý­ra­zy: "na­hrad­ne die­ly z", "na­hrad­ne die­ly na", "na­hrad­ne die­ly", "po­u­zi­te die­ly pre", "na­hrad­ne die­ly au­to", "na­hrad­ne die­ly mo­tor", "na­hrad­ne die­ly do", "na­hrad­ne die­ly do au­to", "na­hrad­ne die­ly do au­ta". Cez to­to vy­hľa­dá­va­nie bo­lo zís­ka­ných viac ako 1300 vý­ra­zov, kto­ré po­tre­bu­je­me za­trie­diť.

Vytvorenie prehľadu o hľadanosti

Pre­hľad o hľa­da­nos­ti umož­ňu­je vy­brať kľú­čo­vé slo­vá, kto­ré sú viac vy­hľa­dá­va­né a opla­tí sa ich pri­dať ako pres­nú zho­du. Na to­to po­u­ži­je­me ná­stroj Plá­no­vač kľú­čo­vých slov. V sek­cií "Zís­ka­nie úda­jov o ob­je­me vy­hľa­dá­va­nia a tren­doch" na­hrá­me sú­bor s vy­hľa­dá­va­cí­mi do­pyt­mi. Ná­sled­ne sa nám zo­bra­zí pre­hľad o hľa­da­nos­ti, kto­rý vy-expor­tu­je­me pre ďal­šie spra­co­va­nie.

Roztriedenie kľúčových slov

Na spra­co­va­nie a ka­te­go­ri­zá­ciu dát po­u­ži­je­me Open­Re­fi­ne, kto­rý je moc­ným ná­stro­jom na čis­te­nie, trie­de­nie a úp­ra­vu dát. Open Re­fi­ne bol pô­vod­ne vy­ví­ja­ný spo­loč­nos­ťou go­og­le pod me­nom Go­og­le Re­fi­ne, od ro­ku 2012 už nie je ak­tív­ne pod­po­ro­va­ný spo­loč­nos­ťou go­og­le. Ten­to pro­jekt je voľ­ne do­stup­ný pre ope­rač­né sys­té­my Win­do­ws, Li­nux, Mac.

Vytvorenie projektu

Zo­znam kľú­čo­vých slov vy­expor­to­va­ný z go­og­le adwords na­im­por­tu­je­me v Open­Re­fi­ne cez "Cre­a­te Pro­ject" -> "This Com­pu­ter" -> "Cho­ose FI­i­le". a dá­me po­kra­čo­vať cez tla­čít­ko "Next »".

 Ná­sled­ne sa ot­vo­rí im­por­to­va­cí dia­lóg, kde sa na­sta­vu­jú pa­ra­met­re pre im­por­to­va­nie dát. V ok­ne sa zo­bra­zu­je iba pr­vých nie­koľ­ko riad­kov ako ukáž­ka vo­lieb, kto­ré na­sta­ví­te. Te­raz je po­treb­né na­sta­viť kó­do­va­nie tex­tu na UTF-16 a ig­no­ro­vať pr­vých 5 riad­kov, kto­ré ne­ob­sa­hu­jú kľú­čo­vé slo­vá. Te­raz dá­me dá­ta im­por­to­vať. 

 Po na­im­por­to­va­ní je po­treb­né od­strá­niť ne­pot­reb­né stĺp­ce. Od­strá­ne­nie stĺp­ca je do­stup­né cez klik­nu­tie na stĺpec "Edit co­lumn"  "Re­mo­ve this co­lumn". Po od­strá­ne­ní všet­kých ne­pot­reb­ných stĺp­cov nám os­ta­li "Ke­y­word", "Avg. Mont­hl...", "Com­pe­ti­ti­on", "Sug­ges­ted bid".

Kategorizácia kľúčových slov

Pri ka­te­go­ri­zá­cií de­lí­me kľú­čo­vé slo­vá na dve sku­pi­ny - vy­lu­ču­jú­ce a vhod­né pre vy­hľa­dá­va­nie. Tú­to ka­te­go­ri­zá­ciu ro­bí­me  tak, že vy­lu­ču­jú­ce slo­vá ozna­ču­je­me hviez­dou a vhod­né pre vy­hľa­dá­va­nie vlaj­kou. Pre spre­hľad­ne­nie si na­sta­ví­me fil­ter tak, aby sa nám zo­bra­zo­va­li iba slo­vá, kto­ré ne­bo­li eš­te ozna­če­né. 

 Trie­de­nie si mô­že­me uľah­čiť cez fil­tro­va­nie slov. Pri nie­kto­rých slo­vách vie­me rých­lo a jed­no­znač­ne ur­čiť, či pat­ria me­dzi tie, kto­ré po­tre­bu­je­me dať ako vy­lu­ču­jú­ce ale­bo vy­hľa­dá­va­né. Ak sa na­prí­klad vo vy­hľa­dá­va­nom vý­ra­ze na­chá­dza slo­vo "práč­ka", ur­či­te kaž­dý vý­raz s da­ným slo­vom je vy­lu­ču­jú­ci.

 Te­raz je po­treb­né za­de­liť zvyš­né kľú­čo­vé slo­vá. V ide­ál­nom prí­pa­de na kon­ci zo­sta­nú dve sku­pi­ny - vy­lu­ču­jú­ce a vzťa­hu­jú­ce sa na na­še pro­duk­ty. Nie­ke­dy sa stá­va, že nie je mož­né jed­no­znač­ne ur­čiť, do kto­rej sku­pi­ny da­né slo­vo pat­rí. V ta­kom­to prí­pa­de je vhod­né sa spý­tať ma­ji­te­ľa, ale­bo ho otes­to­vať ako kľú­čo­vé slo­vo.

Exportovanie kľúčových slov

Export za­ra­de­ných kľú­čo­vých slov roz­de­lí­me do troch ka­te­gó­rií:

Vylučujúce slová

sú slo­vá, kto­ré sa ne­mô­žu na­chá­dzať v žiad­nom vy­hľa­dá­va­nom vý­ra­ze. V na­šom prí­pa­de sú to slo­vá ako "práč­ka", "ip­hon", "ipad", "te­le­fón", ... . Tie­to slo­va zís­ka­me tak, že si vy­be­rie­me iba vy­lu­ču­jú­ce frá­zy. V na­šom prí­pa­de to do­siah­ne­me cez "ALL" -> "Fa­cet" -> "Fa­cet by stars" . Slo­vá, kto­ré sa nám zo­bra­zia vo fil­tri, ná­sled­ne na­im­por­tu­je­me do spred­che­e­tu. Naj­skôr od­strá­ni­me čís­li­ce, kto­ré zo­bra­zu­jú vý­skyt a po­ne­chá­me iba slo­vá, kto­ré ne­ma­jú žiad­nu spo­ji­tosť s náh­rad­ný­mi die­la­mi do au­ta. Slo­vá, kto­ré nám os­ta­li zme­ní­me na frá­zo­vú zho­du cez vzo­rec "=CON­CA­TE­NA­TE(CHAR(34),A1,CHAR(34))"

 

Vylučujúce frázy

Do tej­to sku­pi­ny pat­ria všet­ky vý­ra­zy, kto­ré sme ozna­či­li hviez­dič­kou. Je mož­né od­strá­niť  frá­zy, kto­ré v se­be ob­sa­hu­jú slo­vá zo sku­pi­ny "vy­lu­ču­jú­ce slo­vá". Ta­ká­to opit­ma­li­zá­cia nie je ne­vy­hnut­ná a je iba na skrá­te­nie zo­zna­mu vy­lu­ču­jú­cich slov. Tie­to frá­zy upra­ví­me na pres­nú zho­du cez vzo­rec =CON­CA­TE­NA­TE("[",A1,"]"

Vyhľadávané výrazy

Tie­to vý­ra­zy si vy­fil­tru­je­me na zá­kla­de vlaj­ky, kto­rou sme si ich ozna­či­li. Slo­vá vy­expor­tu­je­me do ta­buľ­ko­vé­ho edi­to­ra a upra­ví­me na frá­zo­vú zho­du cez vzo­rec  "=CON­CA­TE­NA­TE(CHAR(34),A1,CHAR(34))".  

Záver

Po ta­kej­to ana­lý­ze bu­de­te mať zo­zbie­ra­né do­sta­toč­né množ­stvo kľú­čo­vých slov. Ta­ká­to opti­ma­li­zá­cia na za­čiat­ku je zdĺha­vej­šia, ale efek­tív­na. Vý­ho­dy po­u­ži­tia toh­to spô­so­bu šet­ria ná­kla­dy za ire­le­vant­né kli­ky.