Osem spôsobov, ako môžete zvýšiť počet objednávok

2 minúty

Dosiahnuť čo najvyšší možný počet objednávok je cieľom každého predajcu. Preto sme pre vás pripravili zoznam účinných techník, ktoré pomáhajú zvyšovať počet objednávok. Tieto spôsoby patria medzi najúčinnejšie.

Zobraziť cenu s dopravou

Naj­čas­tej­ším dô­vo­dom na opus­te­nie ko­ší­ka sú skry­té po­plat­ky. Ako bo­lo spo­me­nu­té v člán­ku 6 dô­vo­dov opus­te­nia ko­ší­ka, až 28 % uží­va­te­ľov opus­tí ná­kup­ný ko­šík po od­ha­le­ní ne­oča­ká­va­ných po­plat­kov za do­pra­vu. Naj­lep­ším rie­še­ním je po­skyt­nu­tie do­pra­vy za­dar­mo. Do­pra­va za­dar­mo nie­len zní­ži ri­zi­ko opus­te­nia ko­ší­ka, ale u 98% ku­pu­jú­cich zvy­šu­je zá­u­jem kú­piť viac. Po­stup na za­bez­pe­če­nie zis­ko­vos­ti pri do­pra­ve za­dar­mo bol opí­sa­ný na kiss­met­rics blo­gu.

Umožnite nákup bez registrácie

Po­tre­ba re­gis­trá­cie od­rá­dza až 23 % ku­pu­jú­cich od ukon­če­nia ná­ku­pu. Nú­te­né re­gis­trá­cie sú iba ďal­šou pre­káž­kou od úspeš­né­ho ukon­če­nia ná­ku­pu. Ak sa aj tak nech­ce­te vzdať pri­hlá­se­nia uží­va­te­ľov, zváž­te as­poň pri­hla­so­va­nie cez so­ciál­ne sie­te.

Zrýchlite váš web

Čím je strán­ka po­mal­šia, tým viac uží­va­te­ľov stra­tí­te. Iba dve se­kun­dy ma­jú znač­ný vplyv na opus­te­nie ko­ší­ka. Väč­ši­na mo­bil­ných uží­va­te­ľov bu­de ča­kať 6 až 10 se­kúnd pred tým, než opus­tia web. 

zdroj

Pridajte bezpečnostné prvky a symboly

Pri ko­mu­ni­ká­cií s ná­kup­ným ko­ší­kom po­u­ží­vaj­te SSL ko­mu­ni­ká­ciu a pri­daj­te nie­koľ­ko bez­peč­nost­ných sym­bo­lov. SSL ko­mu­ni­ká­cia je nie­len­že ne­vy­hnut­ná v dneš­nej do­be, ale zvy­šu­je aj po­cit bez­pe­čia pri ná­ku­pe. Tak­tiež pri­da­nie bez­peč­nost­ných prv­kov zvy­šu­je ich dô­ve­ru a po­cit bez­peč­né­ho ná­ku­pu.

Použite remarketing

Re­mar­ke­ting pred­sta­vu­je veľ­mi účin­ný na­stroj na oslo­ve­nie uží­va­te­ľov, kto­rí nav­ští­vi­li váš web.  Uží­va­te­lia, kto­rí už nav­ští­vi­li in­ter­ne­to­vý ob­chod, pre­ja­vi­li zá­u­jem o pro­dukt ale­bo služ­bu. Na zá­kla­de ich sprá­va­nia vie­te ur­čiť, o kto­rý pro­dukt ma­li zá­u­jem, a pres­ne ten im zo­bra­zo­vať v re­kla­mách.

Majte ľahko editovateľný nákupný košík

Umož­ni­te uží­va­te­ľom jed­no­du­cho edi­to­vať po­čet po­lo­žiek, od­strá­niť ich, ale­bo zme­niť akú­koľ­vek voľ­bu v ná­kup­nom ko­ší­ku. Dá­vaj­te si po­zor, aby ovlá­da­cie prv­ky bo­li jas­ne po­cho­pi­teľ­né. Vyh­ne­te sa tak ne­úmy­sel­né­mu od­strá­ne­niu po­lo­žiek z ko­ší­ka.

Vyhnite sa nepríjemným prekvapeniam

Ne­prí­jem­né prek­va­pe­nia sú naj­výz­nam­nej­ším dô­vo­dom opus­te­nia ná­kup­né­ho ko­ší­ka. Vy­hni­te sa akým­koľ­vek si­tu­áciám, kto­ré mô­žu ne­ga­tív­ne pô­so­biť na zá­kaz­ní­ka. Maj­te na pa­mä­ti, že na­ku­pu­jú­ci uží­va­teľ pre­ja­vu­je va­šim služ­bám či pro­duk­tom dô­ve­ru.

Umožnite jednoduchú a rýchlu objednávku

Uľah­čuj­te a urých­ľuj­te ná­kup­ný pro­ces na čo najk­rat­šiu mož­nú mie­ru. Čím rých­lej­šie a jed­no­duch­šie je mož­né ob­jed­nať, tým viac uží­va­te­ľov úspeš­ne ukon­čí ná­kup. To­to je mož­né do­siah­nuť aj s ob­jed­náv­kou na jed­nej stra­ne. Ta­ký­to jed­no­du­chý ob­jed­náv­ko­vý pro­ces umož­ňu­je ukon­čiť ob­jed­náv­ku v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd a ne­pri­dá­va ďal­šie ba­ri­é­ry do ob­jed­náv­ko­vé­ho pro­ce­su.