Súťaž na facebooku, ktorá vďaka dvojsekundovému pravidlu oslovila až 24 628 klientov. A všetko iba za 9 eur

2 minúty

Skúšali ste vytvoriť súťaž na Facebooku, dali ste tam dobré ceny, no aj tak ste nemali výsledky? Vďaka tomuto jednoduchému 2s pravidlu rozpoznáte súťaže, ktoré nemajú šancu uspieť.

Na Fa­ce­bo­oku čas­to vi­dieť sú­ťa­že, v kto­rých vy­hrá­te GoP­ro ka­me­ru, vstu­pen­ky ale­bo čo­koľ­vek iné. Aby sú­ťa­že uspe­li, mu­sia spl­niť 2s pra­vid­lo, kto­ré zna­me­ná: "Do dvoch se­kúnd mu­sí­te ve­dieť, o čo sa jed­ná!". Ak je o sú­ťa­ži na­pí­sa­ne iba v tex­te prís­pev­ku, tak­mer ni­kto si ju ne­všim­ne. Keď sa nie­kto na va­šu sú­ťaž po­zrie, mu­sí mu byť hneď jas­né, že je to sú­ťaž. To­to pra­vid­lo po­u­ží­vaj­te vša­de na strán­kach, pro­pa­gá­ciach, ... .

Aby to nebolo také jednoduché

Na Fa­ce­bo­oku sa zo­bra­zu­je veľ­ké množ­stvo prís­pev­kov. Aby va­še ma­li úspech, mu­sia "biť do očí". To zna­me­ná, že ak si nie­kto pre­ze­rá množ­stvo prís­pev­kov, ten váš mu­sí byť iný, mu­sí me­dzi ni­mi vy­ni­kať.  Mu­sí­te byť čier­na ov­ca v bie­lom stá­de. Ak by ste pri­da­li jed­nu bie­lu, tak si to ni­kto ne­všim­ne, no ak zmiz­ne je­di­ná čier­na, všim­nú si to všet­ci.

 zdroj: flickr.com - Le­on Ris­kin

 

Jedna výnimka z pravidla

2s pra­vid­lo ne­pou­ží­vaj­te pri pri­dá­va­ní po­stov ale­bo v mai­loch, kde je zá­mer pri­tiah­nuť na strán­ku. Ak je všet­ko jas­né hneď z po­pi­su, už nie je dô­vod člá­nok čí­tať! Pre­to pri po­stoch na FB v pr­vom kro­ku zauj­mi­te a v dru­hom vy­tvor­te zve­da­vosť.

Neporušujte pravidlá inzercie

Po­ru­šo­va­nie pra­vi­diel in­zer­cie mô­že mať za ná­sle­dok až zru­še­nie va­šej strán­ky. Pre­to ich ne­po­ru­šuj­te, aby ste ne­priš­li o va­šu strán­ku a vý­sled­ky, kto­ré ste si tvrdo vy­do­bi­li. V prís­pev­koch pre­to ne­žia­daj­te pre vstup do sú­ťa­že:

Po­vo­le­né je li­ko­va­nie prís­pev­ku ale­bo je­ho ko­men­to­va­nie. Kom­plet­né pra­vid­lá Fa­ce­bo­ok strá­nok mô­že­te nájsť v tom­to od­ka­ze.

Ako to vypadá, keď sa súťaž vydarí

Sú­ťaž s dob­rým ohla­som mô­že pri­niesť aj na­sle­dov­né vý­sled­ky, ako to bo­lo na­prí­klad v ob­cho­de svetp­re­de­ti.sk, kto­rý cez sú­ťaž oslo­vil až 24 628 po­ten­ci­onál­nych zá­kaz­ní­kov a to iba za ce­nu osuš­ky, kto­rá bo­la v ob­cho­de na pre­daj za 9,20 €.

Záver

Keď vy­tvá­ra­te sú­ťa­že, do­dr­žuj­te na­sle­du­jú­ce:

Ve­ľa zda­ru pri tvor­be sú­ťa­ží. Ak chce­te po­môcť svo­jím ka­ma­rá­tom a ko­le­gom pri tvor­be sú­ťa­ží, zdie­ľaj­te ten­to člá­nok.