Tvorba e-shopu: Krok za krokom, ako vytvoriť úspešný e-shop

26 minút

Postup tvorby nového internetového obchodu je nesmierne dôležitý. Úlohou každého e-shopu je predávať, no nie každý z ich obrovského počtu na trhu túto úlohu efektívne plní. Ani zďaleka. Internetových obchodov je veľa, no tie kvalitné je možné väčšinou v každom segmente spočítať na prstoch jednej ruky.

Prečo je to tak?


Mno­hé e-sho­py sú od­sú­de­né na zly­ha­nie už od za­čiat­ku. Po­kiaľ to­tiž nie je ich tvor­be ve­no­va­ný do­sta­tok kva­li­fi­ko­va­nej po­zor­nos­ti a nie sú už na za­čiat­ku zo­hľad­ne­né všet­ky dô­le­ži­té tech­nic­ké a mar­ke­tin­go­vé as­pek­ty pre­da­ja cez in­ter­net, úspech sa im bu­de do­sa­ho­vať veľ­mi ťaž­ko.
Sa­moz­rej­me, vy­tvo­re­nie kva­lit­né­ho in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du ne­za­ru­ču­je je­ho au­to­ma­tic­ký úspech, no kva­lit­né rie­še­nie pri­pra­vu­je pev­ný zá­klad, na kto­rom je mož­né vy­bu­do­vať úspeš­né pod­ni­ka­nie.
V tom­to člán­ku sa za­me­ria­me na všet­ky as­pek­ty, kto­ré je po­treb­né zo­hľad­niť pri tvor­be no­vé­ho e-sho­pu. Pla­tia aj pri pre­rá­ba­ní exis­tu­jú­ce­ho e-sho­pu, keď­že ide o veľ­mi po­dob­ný pro­ces.


Za­me­ria­me sa na tie­to fak­to­ry a čin­nos­ti:

  1. Ur­če­nie cie­ľa
  2. Ana­lý­za kľú­čo­vých slov
  3. Pre­hľad kon­ku­ren­cie
  4. Vý­ber fun­kci­ona­li­ty na uľah­če­nie sprá­vy a pod­po­ru pre­da­ja
  5. Ná­vrh roz­lo­že­nia prv­kov
  6. Tvor­ba gra­fi­ky
  7. Vý­ber vhod­né­ho rie­še­nia
  8. Tes­to­va­nie
  9. Pre­vádz­ka, pro­pa­gá­cia a ne­us­tá­le zlep­šo­va­nie
  10. Zá­ver


Keď si pre­čí­ta­te ten­to člá­nok, bu­de­te lep­šie pri­pra­ve­ní na tvor­bu váš­ho no­vé­ho in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du a bu­de­te mať is­to­tu, že ste na nič dô­le­ži­té ne­za­bud­li a ani ne­za­bud­ne­te. 
Tak­že, poď­me na to.

1. Určenie cieľa


Úpl­ne pr­vým kro­kom pri tvor­be e-sho­pu, ako az­da pri kaž­dom in­ter­ne­to­vom pro­jek­te, by ma­lo byť ur­če­nie cie­ľa. Cie­ľom in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du je pre­dá­vať, no to vám pri je­ho tvor­be ne­sta­čí. Je po­treb­né sa na cieľ ce­lé­ho pro­jek­tu po­zrieť tro­chu de­tail­nej­šie.
Cieľ sa mô­že pri tvor­be no­vé­ho a pre­rá­ba­ní exis­tu­jú­ce­ho on­li­ne ob­cho­du lí­šiť, keď­že pri no­vom ob­cho­de za­čí­na­te prak­tic­ky od nu­ly, za­tiaľ čo pri už exis­tu­jú­com e-sho­pe sa mô­že­te „od­pic­hnúť“ od to­ho, čo už vie­te.

Určenie cieľa pre nový eshop


Naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou tvor­by no­vé­ho es­ho­pu je zod­po­ve­da­nie otáz­ky, pre­čo by ma­li po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci na­ku­po­vať prá­ve u vás.
Čas­tou (no nie správ­nou) stra­té­gi­ou je zni­žo­va­nie cien v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou. Na ten­to prí­stup sa nie je dob­ré spo­lie­hať, a to ob­zvlášť vte­dy, keď má va­ša kon­ku­ren­cia rov­na­kých do­dá­va­te­ľov. Va­še zní­že­nie cien mô­že va­ša kon­ku­ren­cia veľ­mi rých­lo a jed­no­du­cho do­be­hnúť a va­ša vý­ho­da je preč. Ta­ký­to kon­ku­renč­ný boj väč­ši­nou sme­ru­je k ne­us­tá­le­mu zni­žo­va­niu cien až na úro­veň, pri kto­rej sú va­še zis­ky aj na­priek veľ­kým ob­je­mom pre­da­ja mi­ni­mál­ne.
Na to, aby ste vo sve­te in­ter­ne­to­vé­ho pre­da­ja moh­li na­ozaj pros­pe­ro­vať, po­tre­bu­je­te tzv. Uni­que Sel­ling Pro­po­si­ti­on (USP), čo sa do slo­ven­či­ny bež­ne pre­kla­dá ako je­di­neč­ný pre­daj­ný ar­gu­ment. Ide o nie­čo, v čom vy­ni­ká­te a čo vám po­mô­že od­lí­šiť sa od kon­ku­ren­cie, zau­jať zá­kaz­ní­kov a „pri­nú­tiť“ ich na­kú­piť prá­ve u vás.
Po­kiaľ vy­rá­ba­te a pre­dá­va­te je­di­neč­né pro­duk­ty, bu­de pre vás tvor­ba USP jed­no­duch­šia, ako keď na­prí­klad „iba“ ku­pu­je­te a pre­dá­va­te vý­rob­ky od iných vý­rob­cov. Nie­ke­dy je to ná­roč­nej­šie, no mož­né je to vždy. Mô­že to byť čo­koľ­vek, čo vás od­lí­ši od kon­ku­ren­cie, na­prí­klad:


    va­še pro­duk­ty ako ta­ké,
•    uni­kát­ny a zau­jí­ma­vý prí­beh va­šej znač­ky, kto­rý zvy­šu­je hod­no­tu va­šich pro­duk­tov v očiach zá­kaz­ní­kov,
•    spô­sob, akým va­še pro­duk­ty ba­lí­te a odo­sie­la­te zá­kaz­ní­kom,
•    ma­te­riá­ly, z kto­rých sú va­še pro­duk­ty vy­rá­ba­né,
•    pô­vod va­šich pro­duk­tov,
•    je­di­neč­né vý­ho­dy, kto­ré zá­kaz­ní­ci zís­ka­jú kú­pou va­šich pro­duk­tov.


Ak exis­tu­je nie­čo, čo va­ši zá­kaz­ní­ci zís­ka­jú na­ozaj iba od vás, ma­li by ste to po­u­žiť vo svoj pros­pech. A prá­ve to je váš je­di­neč­ný pre­daj­ný ar­gu­ment. Keď ho bu­de­te mať a správ­nym spô­so­bom o ňom dá­te va­šim zá­kaz­ní­kom ve­dieť, po­mô­že vám hneď nie­koľ­ký­mi spô­sob­mi:


    Po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci si váš ob­chod jed­no­duch­šie všim­nú, a to aj v sil­ne kon­ku­renč­ných seg­men­toch tr­hu.
    Ľu­dia, kto­rí váš e-shop nav­ští­via, ale­bo o ňom bu­dú as­poň nie­kde po­čuť, si ho jed­no­duch­šie za­pa­mä­ta­jú, keď­že je na ňom nie­čo uni­kát­ne.
    Vďa­ka uni­kát­nos­ti váš­ho ob­cho­du vás va­ši zá­kaz­ní­ci s vyš­šou prav­de­po­dob­nos­ťou spo­me­nú a od­po­ru­čia svo­jim zná­mym.
    Vďa­ka všet­kým vyš­šie uve­de­ným vý­ho­dám bu­de­te jed­no­du­cho viac pre­dá­vať, a to aj bez to­ho, aby ste sa pus­ti­li do ce­no­vej voj­ny s va­šou kon­ku­ren­ci­ou.


Uni­kát­ny pre­daj­ný ar­gu­ment vám po­mô­že prak­tic­ky v kaž­dom as­pek­te on­li­ne pod­ni­ka­nia. Na­vy­še sa od ne­ho od­ví­ja­jú aj ďal­šie po­stu­py pri tvor­be e-sho­pu, tak­že by ste si najprv ma­li ujas­niť, aké je va­še USP, a až po­tom po­kra­čo­vať ďal­ší­mi krok­mi po­pí­sa­ný­mi v tom­to člán­ku.
Ur­če­nie cie­ľa pri pre­rá­ba­ní exis­tu­jú­ce­ho e-sho­pu
Pri tvor­be no­vej ver­zie už exis­tu­jú­cich in­ter­ne­to­vých ob­cho­dov je po­stup od­liš­ný, keď­že už má­te na čom za­kla­dať. Po­kiaľ ste pô­vod­nú ver­ziu ob­cho­du tvo­ri­li správ­nym spô­so­bom, už by ste ma­li ve­dieť, aký je váš uni­kát­ny pre­daj­ný ar­gu­ment. Po­kiaľ to tak nie je, ma­li by ste sa nad ním najprv za­mys­lieť. Av­šak, ak už va­še USP po­zná­te, je pre­rá­ba­nie e-sho­pu skôr o ur­če­ní a od­strá­ne­ní sla­bých strá­nok, ako aj o po­sil­ňo­va­ní vply­vu va­šich sil­ných strá­nok na váš zisk.

Pri prerábaní e-shopu máte príležitosť na:


    Zjed­no­du­še­nie pre­da­ja – To mô­že byť uro­be­né na­prí­klad pre­po­je­ním váš­ho ob­cho­du so sk­la­do­vým a fak­tu­rač­ným sys­té­mom.
    Zvý­še­nie kon­verz­né­ho po­me­ru – Na opti­ma­li­zá­cii kon­ver­zií je však po­treb­né za­čať pra­co­vať eš­te na sta­rej ver­zii e-sho­pu, na­hrá­vať náv­šte­vy uží­va­te­ľov, usku­toč­niť uží­va­teľ­ské tes­ty a ur­čiť prob­lé­mo­vé mies­ta, kto­ré no­vá ver­zia e-sho­pu od­strá­ni.
•    Pri­da­nie ale­bo vy­lep­še­nie pod­po­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia – Mo­bi­ly a tab­le­ty sú stá­le dô­le­ži­tej­šie. U nie­kto­rých na­šich kli­en­tov do­kon­ca ná­ku­py z mo­bil­ných za­ria­de­ní pre­vy­šu­jú ob­jem ná­ku­pov z po­čí­ta­čov. Vý­znam pod­po­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia je v sú­čas­nos­ti ne­smier­ne vy­so­ký, a to nie­len kvô­li sa­mot­ným uží­va­te­ľom, ale aj vy­hľa­dá­va­čom a va­šim po­zí­ciám v nich.
    Zlep­še­nie po­zí­cií e-sho­pu v or­ga­nic­kom vy­hľa­dá­va­ní – Ok­rem kva­lit­nej mo­bil­nej ver­zie je mož­né vy­lep­šiť mno­hé ďal­šie as­pek­ty váš­ho ob­cho­du, kto­ré vám po­mô­žu do­stať sa na pop­red­né po­zí­cie a zís­kať tak kva­lit­ný a dl­ho­do­bý zdroj náv­štev­ní­kov a zá­kaz­ní­kov.
    Zvý­še­nie po­čtu zain­de­xo­va­ných strá­nok – Čím viac zo strá­nok váš­ho we­bu Go­og­le in­de­xu­je, tým väč­šia je šan­ca, že vás nie­kto po­mo­cou toh­to vy­hľa­dá­va­ča náj­de.
    Pod­po­ro­va­nie opa­ko­va­ných ná­ku­pov – Ak pod­ni­ká­te v seg­men­te, v kto­rom va­ši zá­kaz­ní­ci po­tre­bu­jú va­še pro­duk­ty (ale­bo ich al­ter­na­tí­vy od kon­ku­ren­cie) opa­ko­va­ne, je dô­le­ži­té ve­no­vať do­sta­tok po­zor­nos­ti to­mu, aby sa po pr­vom ná­ku­pe k vám vra­ca­li späť. Pri pre­rá­ba­ní e-sho­pu mô­že­te na­prí­klad zjed­no­du­šiť pro­ces opa­ko­va­ných ná­ku­pov ale­bo vy­tvo­riť ver­nost­ný prog­ram, čo vám v tom­to sme­re mô­že vý­raz­ne po­môcť.

Venujte cieľom dostatok času


Ten­to krok je nut­né ne­za­ned­bať pri tvor­be e-sho­pu. Po­kiaľ pre­rá­ba­te už exis­tu­jú­ci ob­chod, bu­de tvor­ba cie­ľov spra­vid­la jed­no­duch­šia, keď­že sa už má­te od čo­ho od­ra­ziť a mô­že­te sa za­me­rať na od­stra­ňo­va­nie prob­lé­mov, kto­ré ste s pô­vod­ným ob­cho­dom po­ci­ťo­va­li. Je ale po­treb­né ne­prí­sť pre­tvo­re­ním váš­ho e-sho­pu o je­ho sil­né strán­ky a ne­stra­tiť po­zí­cie vo vy­hľa­dá­va­čoch ani ak­tu­ál­nych zá­kaz­ní­kov. 
Ak vy­tvá­ra­te no­vý ob­chod, za­be­rie vám to zrej­me viac ča­su, keď­že ide o ná­roč­nej­šiu úlo­hu. Ne­má­te to­tiž his­to­ric­ké dá­ta, kto­ré by vám moh­li po­môcť, tak­že by ste ma­li tvor­be cie­ľov ve­no­vať na­ozaj do­sta­tok úsi­lia, po­zor­nos­ti a ča­su. Sto­jí to za to. Roz­hod­nu­tia, kto­ré uro­bí­te v tom­to kro­ku, bu­dú vý­raz­ne ovplyv­ňo­vať va­še vý­sled­ky pre­da­ja v bu­dúc­nos­ti.

2. Analýza kľúčových slov


Pri ana­lý­ze kľú­čo­vých slov sa zis­ťu­je, aké frá­zy za­dá­va­jú va­ši po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci do vy­hľa­dá­va­čov, kto­ré kľú­čo­vé slo­vá sú pre vás zau­jí­ma­vé, a na kto­ré by ste sa ma­li za­me­rať. Ide o zá­klad opti­ma­li­zá­cie pre vy­hľa­dá­va­če, od kto­ré­ho sa od­ví­ja­jú mno­hé ďal­šie as­pek­ty ná­vr­hu in­ter­ne­to­vých ob­cho­dov aj iných ty­pov we­bo­vých strá­nok.
Ana­lý­za kľú­čo­vých slov je skve­lým pod­kla­dom na ná­vrh štruk­tú­ry we­bu. Pri e-sho­poch vám po­mô­že zis­tiť, ako roz­de­liť va­še pro­duk­ty do ka­te­gó­rií a ako ich na­zvať, aby ste z vy­hľa­dá­va­čov zís­ka­li čo naj­viac po­ten­ciál­nych kli­en­tov.
Pri e-sho­poch pri ana­lý­ze kľú­čo­vých slov zo­hľad­ňu­je­me nie­len po­čet vy­hľa­dá­va­ní jed­not­li­vých fráz a ná­roč­nosť zís­ka­nia dob­rých po­zí­cií, ale aj ce­nu pri in­ze­ro­va­ní pro­stred­níc­tvom PPC re­klám. Tú je mož­né vy­užiť hneď dvo­mi spô­sob­mi:


•    Zis­tí­te, koľ­ko pri­bliž­ne sto­jí jed­no klik­nu­tie na PPC re­kla­mu na jed­not­li­vé kľú­čo­vé slo­vá. To vám mô­že po­môcť v bu­dúc­nos­ti, ak sa roz­hod­ne­te po­u­ží­vať na zís­ka­va­nie kli­en­tov PPC re­kla­my.
    Od­ha­lí­te „dra­hé“ kľú­čo­vé slo­vá, kto­ré sí­ce ne­mu­sia mať ta­kú vy­so­kú hľa­da­nosť, no ma­jú vy­so­kú ce­nu za jed­no klik­nu­tie. Ak je kľú­čo­vé slo­vo dra­hé, je to väč­ši­nou prí­znak zis­ko­vos­ti z náv­štev­ní­kov, kto­rí ho do vy­hľa­dá­va­ča za­dá­va­jú. Ke­by sa iným spo­loč­nos­tiam ne­o­pla­ti­lo pla­tiť ta­ké vy­so­ké ce­ny za klik­nu­tie na va­šu strán­ku, prav­de­po­dob­ne by to ne­ro­bi­li. Skve­lé vý­sled­ky je mož­né do­siah­nuť umiest­ne­ním prv­kov na we­be tak, aby ste sa dob­re umiest­ni­li na tie­to kľú­čo­vé slo­vá v or­ga­nic­kom vy­hľa­dá­va­ní. Mô­že­te tak vďa­ka SEO pri­ro­dze­ným spô­so­bom zís­kať náv­štev­ní­kov, za kto­rých va­ša kon­ku­ren­cia pla­tí ne­ma­lé su­my pe­ňa­zí.


My pri ana­lý­ze kľú­čo­vých slov zo­hľad­ňu­je­me vý­znam kľú­čo­vých slov na zá­kla­de po­čtu vy­hľa­dá­va­ní, cien vy­hľa­dá­va­ní a v po­sled­nom kro­ku pod­ľa ná­roč­nos­ti na dob­ré umiest­ne­nie. Ten­to po­stup nám z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka vždy pri­ná­šal naj­lep­šie vý­sled­ky, je ove­re­ný ča­som a fun­gu­je skve­lo.
Po­kiaľ si to mô­že­te do­vo­liť, je ide­ál­ne ne­chať si ana­lý­zu kľú­čo­vých slov vy­pra­co­vať pro­fe­si­onál­mi. Je to jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších čin­nos­tí pri tvor­be e-sho­pu, tak­že je dô­le­ži­té, aby bo­la vy­ko­na­ná správ­ne. Ak vám to si­tu­ácia ne­do­vo­ľu­je, mô­že­te ana­lý­zu kľú­čo­vých slov zo­sta­viť aj svoj­po­moc­ne. Vy­tvor­te si Go­og­le AdWords účet, za­daj­te do plá­no­va­ča kľú­čo­vých slov zo­znam va­šich ka­te­gó­rií a ďal­šie re­le­vant­né kľú­čo­vé slo­vá a vy­skú­šaj­te rôz­ne kom­bi­ná­cie, kto­ré by moh­li va­ši po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci hľa­dať. Pod­ľa po­čtu vy­hľa­dá­va­ní ná­sled­ne roz­hod­ni­te, ako roz­de­lí­te va­še pro­duk­ty, a ako po­me­nu­je­te jed­not­li­vé ka­te­gó­rie.

3. Prehľad konkurencie

Vždy je dob­ré po­u­čiť sa z to­ho, čo ro­bí va­ša kon­ku­ren­cia správ­ne, ale aj ne­správ­ne. Urob­te si pre­hľad va­šich naj­väč­ších kon­ku­ren­tov a pre­kli­kaj­te si ich in­ter­ne­to­vé ob­cho­dy. Za­pi­suj­te si, čo sa vám na kon­ku­renč­ných e-sho­poch pá­či a čo nie. Za­znač­te si, pre­čo sa vám u da­né­ho pre­daj­cu dob­re na­ku­po­va­lo, príp. čo by vás od ná­ku­pu moh­lo od­ra­diť. Po­koj­ne vy­skú­šaj­te na­kú­piť nie­koľ­ko dru­hov to­va­ru, aby ste zis­ti­li aj to, ako fun­gu­je ná­kup­ný pro­ces.
Za­me­raj­te sa hlav­ne na „vy­chy­táv­ky“, kto­ré zjed­no­du­šu­jú ná­kup a spre­hľad­ňu­jú po­nu­ku. Aj úpl­né drob­nos­ti mô­žu spô­so­biť, že v da­nom ob­cho­de na­kú­pi­te a bu­de­te sa do ne­ho vra­cať. To is­té pla­tí aj o va­šich po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­koch, tak­že je dob­ré im ná­kup ma­xi­mál­ne sprí­jem­niť, spre­hľad­niť a zjed­no­du­šiť.
Sa­moz­rej­me, pri pre­hľa­de kon­ku­ren­cie nej­de o to, aby ste sa po­zre­li na os­tat­né e-sho­py vo va­šom seg­men­te a „od­ko­pí­ro­va­li“ ich fun­kci­ona­li­tu, ka­te­gó­rie pro­duk­tov, uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie či gra­fi­ku. To nie. Prá­ve na­opak, ma­li by ste sa chcieť od kon­ku­ren­cie od­lí­šiť, ako sme pí­sa­li vyš­šie pri spo­mí­na­ní uni­kát­ne­ho pre­daj­né­ho ar­gu­men­tu. 
Aj tak by ste sa však ma­li po­zrieť na kon­ku­renč­né ob­cho­dy, zis­tiť, čo ro­bia dob­re, čo zle, a ná­sled­ne zis­te­nú kon­ku­renč­nú ana­lý­zu za­pra­co­vať do ná­vr­hu váš­ho no­vé­ho e-sho­pu.

4. Výber funkcionality na uľahčenie správy a podporu predaja


In­ter­ne­to­vý ob­chod nie je „iba“ oby­čaj­nou in­ter­ne­to­vou strán­kou. Kaž­dý e-shop by mal fun­go­vať ako ce­lis­tvý sys­tém slú­žia­ci na na­pl­ne­nie po­žia­da­viek va­šich zá­kaz­ní­kov a pre­daj va­šich pro­duk­tov. 
Na to, aby ta­ký­to sys­tém fun­go­val správ­ne, je po­treb­né zvá­žiť a za­pra­co­vať via­ce­ré fun­kcie, kto­ré zjed­no­du­šia ná­kup­ný pro­ces pre va­šich zá­kaz­ní­kov a bu­dú po­zi­tív­ne vplý­vať na ich spo­koj­nosť, aj na va­še trž­by. Ta­kis­to vám bu­dú uľah­čo­vať sprá­vu a pre­vádz­ku váš­ho ob­cho­du, tak­že vám os­ta­ne viac ča­su na dô­le­ži­tej­šie a zau­jí­ma­vej­šie čin­nos­ti.
Niž­šie sa bu­de­me ve­no­vať naj­dô­le­ži­tej­ším z tých­to fun­kcií.

Výber platobných metód


Aby váš e-shop fun­go­val a pros­pe­ro­val, mu­sí byť schop­ný pre­dá­vať pro­duk­ty, za kto­ré mu­sia byť va­ši zá­kaz­ní­ci ne­ja­kým spô­so­bom schop­ní za­pla­tiť. Na to sú po­treb­né pla­tob­né me­tó­dy, z kto­rých má kaž­dá svo­je sil­né a sla­bé strán­ky. Je po­treb­né zvá­žiť všet­ky vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy a vy­brať mož­nos­ti, vďa­ka kto­rým vám bu­de môcť kaž­dý zá­kaz­ník ne­ja­kým spô­so­bom za­pla­tiť.

Platobné brány


Pla­tob­né brá­ny sú uce­le­né tech­nic­ké rie­še­nia, kto­ré umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom bez­peč­ne pla­tiť za pro­duk­ty (ale­bo služ­by) cez in­ter­net. Umož­ňu­jú on­li­ne plat­bu pla­tob­nou kar­tou, no väč­ši­na pla­tob­ných brán ok­rem to­ho po­sky­tu­je aj tzv. okam­ži­tú plat­bu ban­ko­vým pre­vo­dom cez in­ter­net ban­king.

Medzi najpopulárnejšie možnosti patria tieto:


•    Pla­tob­ná brá­na pria­mo od ban­ky – Via­ce­ré slo­ven­ské ban­ky, ako na­prí­klad VÚB, Tat­ra ban­ka či Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa, po­sky­tu­jú svo­je vlast­né pla­tob­né rie­še­nia. Tie mô­žu byť zau­jí­ma­vé, no ma­jú jed­no veľ­ké ob­me­dze­nie – plat­bu kar­tou je mož­né vy­ko­nať pro­stred­níc­tvom akej­koľ­vek pod­po­ro­va­nej kar­ty, no plat­ba ban­ko­vým pre­vo­dom je do­stup­ná iba zá­kaz­ní­kom, kto­rí ma­jú účet v da­nej ban­ke. Pre­to je väč­ši­nou lep­ším rie­še­ním vy­užiť nie­kto­ré z na­sle­du­jú­cich rie­še­ní.
•    Pla­tob­ná brá­na Go­Pay – Go­Pay je veľ­mi po­pu­lár­nou pla­tob­nou brá­nou, kto­rá na Slo­ven­sku po­sky­tu­je až 27 pla­tob­ných me­tód, vrá­ta­ne rôz­nych pla­tob­ných ka­riet, ban­ko­vých pre­vo­dov do 17 rôz­nych bánk a via­ce­rých ďal­ších spô­so­bov plat­by. Pod­po­ro­va­ný je do­kon­ca aj Bit­co­in. Ob­rov­skou vý­ho­dou Go­Pay je pod­po­ra plat­by pria­mo na strán­ke váš­ho e-sho­pu, bez nut­nos­ti ot­vá­ra­nia no­vé­ho ok­na s for­mu­lá­rom na odo­sla­nie plat­by.
•    Pla­tob­ná brá­na Bes­te­ron – Hlav­nou vý­ho­dou pla­tob­nej brá­ny Bes­te­ron je rých­losť pre­vo­du pe­ňa­zí na ban­ko­vý účet ob­chod­ní­ka, te­da v prí­pa­de váš­ho e-sho­pu na váš ban­ko­vý účet. Väč­ši­na pla­tob­ných brán ukla­dá pe­nia­ze na vir­tu­ál­ny účet, z kto­ré­ho si ná­sled­ne mô­že­te pre­viesť pe­nia­ze do va­šej ban­ky. Bes­te­ron ob­chá­dza vir­tu­ál­ny účet a po­sie­la pe­nia­ze pria­mo na váš účet, ex­trém­ne rých­lo a bez po­plat­ku. Ďal­šou vý­ho­dou sú bez­plat­né mo­du­ly pre re­dakč­né sys­té­my, kto­ré mô­že­te jed­no­du­cho im­ple­men­to­vať a zní­žiť tak po­čia­toč­né ná­kla­dy na zria­de­nie pla­tob­nej brá­ny.
    Pla­tob­ná brá­na Trust­Pay – Trust­Pay pat­rí me­dzi me­nej po­u­ží­va­né pla­tob­né brá­ny. Pod­po­ru­je plat­bu pla­tob­ný­mi kar­ta­mi a okam­ži­té ban­ko­vé pre­vo­dy. Zau­jí­ma­vou mož­nos­ťou je vy­sta­ve­nie pla­tob­nej kar­ty, po­mo­cou kto­rej mô­že­te pria­mo pla­tiť pe­niaz­mi, kto­ré vám prí­du od va­šich zá­kaz­ní­kov cez Trust­Pay.
    Pla­tob­ná brá­na 24-Pay – Tá­to pla­tob­ná brá­na po­sky­tu­je bo­ha­tý vý­ber pla­tob­ných mož­nos­tí, do­kon­ca vrá­ta­ne pla­tieb kre­dit­nou kar­tou Di­ners Club a cez Via­mo. Tie­to mož­nos­ti vo väč­ši­ne os­tat­ných pla­tob­ných brán ne­náj­de­te. Do­stup­né sú pla­tob­né mo­du­ly pre po­pu­lár­ne re­dakč­né sys­té­my.
    Pla­tob­ná brá­na GP web­pay – GP web­pay tiež pat­rí me­dzi re­la­tív­ne po­pu­lár­ne rie­še­nia na slo­ven­skom tr­hu, no má jed­nu cel­kom zá­važ­nú ne­vý­ho­du. Tá­to brá­na to­tiž pod­po­ru­je vý­hrad­ne plat­by pro­stred­níc­tvom pla­tob­ných ka­riet, za­tiaľ čo iné vyš­šie uve­de­né pla­tob­né brá­ny ma­jú pod­stat­ne šir­šiu po­nu­ku.
•    Pa­y­Pal – Pa­y­Pal ne­pat­rí me­dzi kla­sic­ké pla­tob­né brá­ny, no kvô­li je­ho sve­to­vej po­pu­la­ri­te je ho dob­ré zvá­žiť. Ne­pla­tí­te zaň me­sač­ný po­pla­tok, no po­plat­ky za jed­not­li­vé plat­by sú re­la­tív­ne vy­so­ké.
Keď sa bu­de­te roz­ho­do­vať, kto­rú pla­tob­nú brá­nu im­ple­men­to­vať, ur­či­te by ste ma­li zvá­žiť po­čia­toč­né ná­kla­dy (po­pla­tok za zria­de­nie, in­teg­rá­cia na va­še e-shop rie­še­nie atď.), ako aj pre­vádz­ko­vé ná­kla­dy. Nie­kto­ré pla­tob­né brá­ny úč­tu­jú me­sač­ný po­pla­tok, no naj­dô­le­ži­tej­šie je sle­do­vať po­plat­ky za jed­not­li­vé plat­by kar­tou a ban­ko­vé pre­vo­dy, kto­ré sú väč­ši­nou tvo­re­né súč­tom pev­nej su­my a ur­či­té­ho per­cen­ta z pla­te­nej su­my. 
Zváž­te všet­ky fak­to­ry a vy­ber­te si to naj­lep­šie rie­še­nie pre váš ob­chod, prí­pad­ne si ne­chaj­te po­ra­diť od pro­fe­si­oná­lov.

Platba prevodom na účet


Väč­ši­na pla­tob­ných brán uve­de­ných vyš­šie pod­po­ru­je aj plat­bu pro­stred­níc­tvom ban­ko­vé­ho úč­tu, no ten­to typ pla­tieb mô­že­te po­u­ží­vať aj bez to­ho, aby ste mu­se­li pla­tiť za ne­ja­kú pla­tob­nú brá­nu. Zá­kaz­ní­ci vám mô­žu jed­no­du­cho po­slať pe­nia­ze pria­mo na váš ban­ko­vý účet, väč­ši­nou pro­stred­níc­tvom in­ter­net ban­kin­gu.
Plat­ba pre­vo­dom na účet je bez po­plat­kov, čo je jej veľ­kou vý­ho­dou, no zá­ro­veň má jed­nu veľ­kú ne­vý­ho­du – je po­ma­lá. Po­kiaľ má váš zá­kaz­ník účet v rov­na­kej ban­ke ako vy, mô­že­te mať pe­nia­ze na úč­te prak­tic­ky ih­neď po ich odo­sla­ní, no v opač­nom prí­pa­de bu­de­te mu­sieť deň či dva po­čkať. Zá­kaz­ní­ci ma­jú ra­di rých­ly ná­kup­ný pro­ces, kto­rý mô­že plat­ba pre­vo­dom na účet znač­ne spo­ma­liť, tak­že je dob­ré ok­rem tej­to mož­nos­ti pod­po­ro­vať aj ne­ja­kú rých­lej­šiu.

Dobierka


Do­bier­ka je v na­šich ze­me­pis­ných kon­či­nách veľ­mi ob­ľú­be­ným spô­so­bom plat­by za to­var. Dá­va zá­kaz­ní­kom mož­nosť za­pla­tiť za to­var až vte­dy, keď ho do­stá­va­jú do svo­jich rúk, čo je mi­ni­mál­ne pre ur­či­tú sku­pi­nu ľu­dí veľ­mi lá­ka­vou mož­nos­ťou. 
Plat­ba pri do­bier­ke je spo­plat­ne­ná pre­prav­com, z kto­rých má kaž­dý na ten­to účel svoj cen­ník. Jed­not­li­vým pre­prav­com sa bu­de­me ve­no­vať niž­šie.

Výber prepravcu pre e.shop


Na Slo­ven­sku exis­tu­je mi­ni­mál­ne päť zná­mych pre­prav­ných slu­žieb, kto­ré mô­že­te po­u­ží­vať na odo­sie­la­nie to­va­ru va­šim zá­kaz­ní­kom. Kto­ré­ho x nich bu­de­te vy­uží­vať, by ste sa ma­li roz­hod­núť už na za­čiat­ku.
Pri roz­ho­do­va­ní by ste ma­li zvá­žiť tie­to fak­to­ry:
•    Aká je ce­na za pre­pra­vu to­va­ru?
•    Aké sú mož­nos­ti pre­po­je­nia pre­prav­cu pria­mo s e-sho­pom? Tá­to fun­kci­ona­li­ta vám mô­že umož­niť pria­mo a jed­no­du­cho tla­čiť štít­ky pre pre­prav­cu a urých­liť tak ce­lý pro­ces.
    Aké má pre­prav­ca ob­me­dze­nia na vá­hu a roz­me­ry pre­pra­vo­va­né­ho to­va­ru? Mu­sí­te zis­tiť, či vô­bec bu­de­te môcť váš to­var pro­stred­níc­tvom vy­bra­né­ho do­prav­cu odo­slať, naj­mä ak ob­cho­du­je­te s ob­jem­ný­mi pro­dukt­mi.
 

Správa objednávok, účtovníctvo a sklady


Bež­ná pre­vádz­ka in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du je spo­je­ná s mno­hý­mi ad­mi­ni­stra­tív­ny­mi čin­nos­ťa­mi:
•    Mu­sí­te vy­sta­vo­vať zá­lo­ho­vé a „os­tré“ fak­tú­ry.
    Mu­sí­te ko­mu­ni­ko­vať s kli­ent­mi, keď sa zme­ní stav ich ob­jed­ná­vok, dá­vať im in­for­má­cie o do­stup­nos­ti to­va­ru atď.
•    Ne­us­tá­le je po­treb­né kon­tro­lo­vať do­stup­nosť jed­not­li­vých pro­duk­tov, aby ste ná­ho­dou ne­pre­da­li nie­čo, čo v sku­toč­nos­ti ne­má­te.
    Mu­sí­te viesť úč­tov­níc­tvo a zá­zna­my o jed­not­li­vých ob­jed­náv­kach, vy­sta­ve­ných fak­tú­rach, plat­bách atď.
Te­ore­tic­ky je mož­né všet­ky vyš­šie uve­de­né mož­nos­ti vy­ko­ná­vať „ruč­ne“, no po­kiaľ má­te v e-sho­pe bo­ha­tý sor­ti­ment, ale­bo pri­jí­ma­te ve­ľa ob­jed­ná­vok, zby­toč­ne by vás to za­ťa­žo­va­lo.
Pre­to je dô­le­ži­té pre­po­je­nie e-sho­pu so sys­té­mom na sprá­vu ob­jed­ná­vok, úč­tov­ným soft­vé­rom a sk­la­do­vým sys­té­mom. Ta­ká­to in­teg­rá­cia vám zjed­no­du­ší, zrých­li a spre­hľad­ní sprá­vu váš­ho in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du, vďa­ka čo­mu sa bu­de­te môcť ve­no­vať dô­le­ži­tej­ším a zá­bav­nej­ším čin­nos­tiam.
Ta­ké­to pre­po­je­nie je mož­né za­viesť aj po­čas pre­vádz­ky ob­cho­du, no pri­ná­ša to so se­bou zby­toč­né kom­pli­ká­cie, kto­rým je naj­lep­šie sa vy­hnúť. Pre­poj­te váš e-shop s dô­le­ži­tý­mi sys­té­ma­mi hneď od za­čiat­ku. Bu­de sa vám pod­ni­kať a pre­dá­vať omno­ho lep­šie.

Pridávanie a úprava produktov


Do váš­ho e-sho­pu bu­de­te mu­sieť pri­dá­vať pro­duk­ty. Pri men­ších ob­cho­doch s už­šou po­nu­kou mô­že byť pri­ja­teľ­ným spô­so­bom aj ruč­né pri­dá­va­nie pro­duk­tov. No ak bu­de mať váš ob­chod väč­šiu, či pra­vi­del­ne sa me­nia­cu po­nu­ku, bu­de lep­šie na­po­jiť ho na fe­ed va­šich do­dá­va­te­ľov, vďa­ka čo­mu sa bu­de va­ša po­nu­ka me­niť au­to­ma­tic­ky. Te­da, as­poň po­kiaľ má­te ta­kú­to mož­nosť.
Po­kiaľ odo­be­rá­te pro­duk­ty od via­ce­rých do­dá­va­te­ľov a chce­te ich vo va­šom e-sho­pe ta­kým­to spô­so­bom au­to­ma­tic­ky ak­tu­ali­zo­vať, je po­treb­né, aby ste si ve­de­li na­sta­viť fil­ter, pod­ľa kto­ré­ho sa bu­dú im­por­to­vať pro­duk­ty, a ur­čiť vzor­ce na úp­ra­vu cien. V e-sho­po­vých rie­še­niach, kto­ré na­vr­hu­je­me a vy­tvá­ra­me pre na­šich kli­en­tov, je tá­to fun­kci­ona­li­ta veľ­mi čas­to po­u­ží­va­ná, tak­že je mož­né, že bu­de­te nie­čo po­dob­né po­tre­bo­vať aj vy.

Exportovanie produktov


Expor­to­va­nie zo­zna­mu pro­duk­tov v štan­dar­di­zo­va­nej po­do­be je veľ­mi uži­toč­né a va­še e-sho­po­vé rie­še­nie by ho ma­lo pod­po­ro­vať. Ne­vy­hnut­né je pod­po­ro­vať as­poň dva for­má­ty, a to He­ure­ka XML a Go­og­le Mer­chant Cen­ter. V nie­kto­rých prí­pa­doch sa vám zí­du aj ďal­šie for­má­ty, no s tý­mi­to dvo­ma si väč­ši­na ob­cho­dov vy­sta­čí.
Na­čo vám bu­dú ta­ké­to expor­ty? Dô­le­ži­tým po­u­ži­tím sú po­rov­ná­va­če cien ako He­ure­ka, Pri­ce­ma­nia (tiež pod­po­ru­je for­mát He­ure­ka XML) či Go­og­le Mer­chant Cen­ter. Zá­ro­veň vám export po­mô­že aj pri vy­tvá­ra­ní PPC re­klam­ných kam­pa­ní.

Meranie a analytika


Keď nez­bie­ra­te správ­ne šta­tis­ti­ky o va­šich náv­štev­ní­koch a pre­da­joch, ako aj ďal­šie dô­le­ži­té in­for­má­cie, bu­de sa vám iba ťaž­ko ro­biť dob­ré roz­hod­nu­tia pod­lo­že­né fakt­mi. Bez dob­re na­sta­ve­né­ho me­ra­nia nie je mož­né efek­tív­ne ko­or­di­no­vať mar­ke­tin­go­vé ak­ti­vi­ty ani zis­tiť, kto­rý zdroj náv­štev­nos­ti vám naj­lep­šie za­rá­ba.
Pre­to je ne­vy­hnut­né, aby bol váš e-shop pre­po­je­ný s Go­og­le Ana­ly­tics ale­bo ďal­ší­mi ana­ly­tic­ký­mi ná­stroj­mi. Pri Go­og­le Ana­ly­tics je tak­tiež po­treb­ná pod­po­ra En­han­ced Ecom­mer­ce, v ide­ál­nom prí­pa­de cez Go­og­le Tag Ma­na­ger. Tie­to roz­ší­re­nia vám po­mô­žu lep­šie sle­do­vať a hlav­ne po­cho­piť sprá­va­nie va­šich zá­kaz­ní­kov pri ná­kup­nom pro­ce­se.

Ďalšie funkcie


Sa­moz­rej­me, vyš­šie uve­de­né fun­kcie sú len tie naj­čas­tej­šie a naj­pou­ží­va­nej­šie, kto­ré by mal pod­ľa nás pod­po­ro­vať kaž­dý on­li­ne ob­chod. Fun­kci­ona­li­ta e-sho­pov je s mo­der­ný­mi rie­še­nia­mi po­u­ží­va­ný­mi a im­ple­men­to­va­ný­mi v sú­čas­nos­ti prak­tic­ky ne­ob­me­dze­ná.
Ak si dá­va­te e-shop vy­tvo­riť na mie­ru, s vý­be­rom fun­kci­ona­li­ty by vám ma­la po­môcť spo­loč­nosť, kto­rá ho pre vás bu­de vy­rá­bať. Spo­loč­ne by ste ma­li prejsť ce­lý ná­kup­ný pro­ces a de­tail­ne ro­zo­brať spô­sob spra­co­vá­va­nia ob­jed­ná­vok, pri­dá­va­nia no­vých pro­duk­tov a ďal­ších čin­nos­tí vy­ko­ná­va­ných pri sprá­ve a pre­vádz­ke ob­cho­du. Tak­tiež by ste sa ma­li za­me­rať na pre­po­je­nia na rôz­ne sys­té­my, s kto­rý­mi by mal váš e-shop ko­mu­ni­ko­vať.
Cie­ľom ta­kej­to kon­zul­tá­cie by ma­lo byť zis­te­nie, čo vám za­be­rá naj­viac ča­su a spô­so­bu­je naj­väč­šie sta­ros­ti. Ná­sled­ne by spo­loč­nosť, kto­rá pre vás e-shop vy­tvá­ra, ma­la prí­sť s fun­kcia­mi a vy­lep­še­nia­mi na­vr­hnu­tý­mi pria­mo pre vás, kto­ré bu­dú fun­go­vať tak, ako to vy­ho­vu­je vám.

5. Návrh rozloženia prvkov


Hneď na za­čia­tok tej­to sek­cie mu­sí­me po­zna­me­nať, že na­vr­hnu­tie roz­lo­že­nia prv­kov a upra­ve­nie sprá­va­nia eňs­ho­pu je mož­né iba pri rie­še­niach na mie­ru. Po­kiaľ sa roz­hod­ne­te pre po­u­ži­tie sys­té­mu s pred­prip­ra­ve­nou šab­ló­nou, tá­to mož­nosť pre vás od­pa­dá. Bu­de­te sí­ce môcť as­poň do ur­či­tej mie­ry nie­kto­ré ve­ci upra­viť, no va­še mož­nos­ti bu­dú ob­me­dze­né rie­še­ním a šab­ló­nou, pre kto­rú sa roz­hod­ne­te.
Tak­že, čo mys­lí­me roz­lo­že­ním prv­kov v e-sho­pe?
Ako prí­klad uve­die­me su­per­mar­ke­ty. 
    Pre­čo ma­jú veľ­ké ob­chod­né re­ťaz­ce pri vcho­de kve­ty a ovo­cie? 
    Pre­čo mu­sí­te k chle­bu a pe­či­vu prejsť prak­tic­ky ce­lý ob­chod?
•    Pre­čo sú ná­kup­né ko­ší­ky ta­ké veľ­ké?

Tieto charakteristiky supermarketov vám môžu prísť náhodné, ale všetko má svoj význam:


    Kve­ty a ovo­cie ma­jú zbys­triť va­še zmys­ly hneď pri vstu­pe do ob­cho­du.
    Pe­či­vo sa ku­pu­je naj­čas­tej­šie, tak­že je umiest­ne­né na kon­ci, aby ste k ne­mu mu­se­li prejsť cez ce­lý ob­chod a „po ces­te“ na­kú­piť aj iné pro­duk­ty.
    Veľ­ké ná­kup­né ko­ší­ky bu­dia v zá­kaz­ní­koch po­cit, že eš­te nič ne­na­kú­pi­li a mô­žu do ko­ší­ka sme­lo pri­ho­diť nie­čo ďal­šie. Mož­no aj nie­čo, čo ne­pot­re­bu­jú a čo by s men­ším ko­ší­kom ne­kú­pi­li.


Su­per­mar­ke­ty sú te­da od pod­la­hy až po strop na­vr­hnu­té tak, aby pod­po­ro­va­li pre­daj. A to is­té pla­tí aj o in­ter­ne­to­vých ob­cho­doch, as­poň o tých dob­rých a kva­lit­ne na­vr­hnu­tých. Po­zri­me sa na pár prí­kla­dov:


•    Po­kiaľ umiest­ni­te na hlav­nú strán­ku ban­ner, kto­rý zo­bra­zu­je ne­ja­ký pro­dukt a na­prí­klad je­ho ak­ci­ovú ce­nu, ma­li by mať va­ši zá­kaz­ní­ci mož­nosť do­stať sa jed­no­du­chým klik­nu­tím na de­tail pro­duk­tu a kú­piť si ho. Znie to ako sa­moz­rej­mosť, ale čas­to to tak nie je, čo je ško­da, pre­to­že zá­kaz­ní­kom sa spra­vid­la nech­ce da­ný pro­dukt hľa­dať. Váš e-shop by mal ce­lý ná­kup­ný pro­ces čo naj­viac zjed­no­du­šiť, aby me­dzi va­mi a va­ši­mi zá­kaz­ník­mi ne­stá­li zby­toč­né ba­ri­é­ry.
•    Uľah­či­te va­šim zá­kaz­ní­kom náj­de­nie po­dob­ných pro­duk­tov. Po­kiaľ si váš zá­kaz­ník pre­ze­rá ne­ja­ký mo­bil­ný te­le­fón, ukáž­te mu iný a lep­ší mo­del, kto­rý sto­jí iba o pár eur viac.
•    Zo­bra­zuj­te pri jed­not­li­vých po­lož­kách aj ďal­šie pro­duk­ty, kto­ré sa k ním ho­dia. Ak si váš zá­kaz­ník ku­pu­je na­prí­klad ba­ter­ku, zo­braz­te mu aj náh­rad­né ba­té­rie, kto­ré k nej bu­de po­tre­bo­vať.
    Keď si váš náv­štev­ník pri­dá ne­ja­ký pro­dukt do ná­kup­né­ho ko­ší­ka, dá­vaj­te mu aj na­ďa­lej ve­dieť, že v ňom nie­čo má. Inak by sa to­tiž moh­lo stať, že na ob­sah svoj­ho ko­ší­ka úpl­ne za­bud­ne a ne­do­kon­čí ob­jed­náv­ku.
Ta­ké­to ma­lé a ne­ná­pad­né zme­ny ma­jú pria­my do­pad na výš­ku ob­jed­ná­vok v in­ter­ne­to­vých ob­cho­doch. Dob­re na­vr­hnu­té roz­lo­že­nie prv­kov fun­gu­je ako on­li­ne ob­chod­ník, kto­rý bu­de pre­dá­vať za vás. Bu­de ľu­ďom od­po­rú­čať lep­šie pro­duk­ty, ra­diť im, čo by si ma­li pri­kú­piť. Jed­no­du­cho, bu­de pod­po­ro­vať pre­daj.
Ne­us­po­koj­te sa s e-sho­pom, kto­rý bu­de pre­daj iba umož­ňo­vať. Ne­chaj­te si vy­tvo­riť ob­chod, kto­rý ho bu­de pod­po­ro­vať. 

6. Tvorba grafiky


Vyš­šie uve­de­né roz­lo­že­nie prv­kov váš­ho e-sho­pu je váš on­li­ne ob­chod­ník. Gra­fic­ký vzhľad váš­ho on­li­ne ob­cho­du je vlast­ne re­pre­zen­ta­tív­nym ob­le­če­ním váš­ho ob­chod­ní­ka. Vy­tvá­ra dô­ve­ru, bu­du­je prí­jem­ný po­cit u va­šich zá­kaz­ní­kov a cel­ko­vo po­zi­tív­ne vplý­va na vý­sled­ky váš­ho pod­ni­ka­nia. Te­da, as­poň po­kiaľ je uro­be­ná správ­ne.
Pred­stav­te si, že by ste voš­li do ob­cho­du s lu­xus­ným ob­le­če­ním a ob­chod­ník v ňom by bol ošar­pa­ný, ne­up­ra­ve­ný a pô­so­bil by ne­se­ri­óz­nym a ne­dô­ve­ry­hod­ným doj­mom. Na­kú­pi­li by ste v ta­kom­to ob­cho­de? Po­kiaľ by ste nie­čo na­ozaj po­tre­bo­va­li, mož­no hej, no mno­hí ľu­dia by bo­li ta­kým­to ob­chod­ní­kom od­ra­de­ní. Po­dob­né to je aj pri gra­fi­ke váš­ho e-sho­pu.
Pri tvor­be gra­fi­ky by ste ma­li dbať na množ­stvo fak­to­rov. Na zo­pár z nich sa po­zrie­me niž­šie.

Súlad s firemnou identitou


Po­kiaľ už má­te za­ve­de­nú spo­loč­nosť ale­bo znač­ku, ma­li by far­by váš­ho no­vé­ho e-sho­pu ko­reš­pon­do­vať s va­šou fi­rem­nou iden­ti­tou. Sa­moz­rej­me, nie je to úpl­ne nut­né, no tak­to na­vr­hnu­té fa­reb­né sché­my a di­zaj­no­vé štý­ly vy­tvá­ra­jú uce­le­ný do­jem a v očiach zá­kaz­ní­kov pria­mo pre­pá­ja­jú e-shop so znač­kou či fir­mou.
Po­kiaľ za­čí­na­te úpl­ne na­no­vo a eš­te ne­má­te fi­rem­nú iden­ti­tu, má­te všet­ky mož­nos­ti ot­vo­re­né. V tom­to prí­pa­de vám od­po­rú­ča­me gra­fi­ku e-sho­pu na­vr­ho­vať spo­loč­ne s fi­rem­nou iden­ti­tou, vďa­ka čo­mu si bu­de­te môcť byť is­tí, že spo­lu bu­dú la­diť.

Vnímanie farieb zákazníkmi


Ur­či­te ste už po­ču­li o tom, že rôz­ne far­by sú vní­ma­né roz­diel­ne a vy­tvá­ra­jú v ľu­ďoch iné doj­my, myš­lien­ky a po­ci­ty. Čier­na bý­va spá­ja­ná so zlom, bie­la s ne­vin­nos­ťou a čis­to­tou, čer­ve­ná s lás­kou a vzru­še­ním, mod­rá s po­ko­jom a dô­ve­rou atď. Pod­ľa to­ho, čo pre­dá­va­te a aké emó­cie by ste chce­li vo va­šich zá­kaz­ní­koch vy­vo­lá­vať, by ste ma­li ur­čiť vhod­né far­by pre váš e-shop.
Mu­sí­te si však dá­vať po­zor. V roz­diel­nych kul­tú­rach sú far­by vní­ma­né od­liš­ne, pri­čom v nie­kto­rých prí­pa­doch mô­žu byť tie­to od­liš­nos­ti na­ozaj pod­stat­né. Po­zri­te sa na tú­to in­fo­gra­fi­ku a hneď uvi­dí­te, že rov­na­ké emó­cie sú v roz­diel­nych kul­tú­rach spá­ja­né s úpl­ne iný­mi far­ba­mi. 

Cielenie na mužov a ženy


Opti­mál­ne po­u­ži­tie fa­rieb sa mô­že lí­šiť aj v zá­vis­los­ti od to­ho, na aké po­hla­vie je váš e-shop cie­le­ný. Po­kiaľ sú va­ši­mi zá­kaz­ník­mi mu­ži aj že­ny, sta­čí sa ria­diť od­po­rú­ča­nia­mi z pred­chá­dza­jú­cej čas­ti tex­tu, no ak cie­li­te pri­már­ne na jed­no z po­hla­ví, je lep­šie sa za­mys­lieť aj nad vhod­nos­ťou fa­rieb pre mu­žov či že­ny.
Dob­rým prí­kla­dom roz­diel­nos­ti vní­ma­nia fa­rieb sú na­prí­klad šta­tis­ti­ky o naj­viac a naj­me­nej ob­ľú­be­ných far­bách u mu­žov a žien, kto­ré mô­že­te nájsť na tej­to strán­ke. Sa­moz­rej­me, pri ná­vr­hu gra­fic­ké­ho vzhľa­du in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du nej­de iba o ob­ľú­be­nosť po­u­ži­tých fa­rieb u cie­ľo­vé­ho pub­li­ka, no aj tá­to cha­rak­te­ris­ti­ka mô­že ovplyv­ňo­vať zis­ko­vosť váš­ho e-sho­pu.

Zvýraznenie dôležitých prvkov


Te­raz sa do­stá­va­me k jed­nej z naj­dô­le­ži­tej­ších čas­tí gra­fic­ké­ho ná­vr­hu váš­ho e-sho­pu – zvý­raz­ne­nie dô­le­ži­tých ov­lá­da­cích, gra­fic­kých a in­for­mač­ných prv­kov s cie­ľom na­vý­še­nia pre­da­jov.
Kaž­dý e-shop má vý­znam­né prv­ky, kto­ré spre­vá­dza­jú zá­kaz­ní­kov ná­kup­ným pro­ce­som. Ide o prv­ky ako tla­čid­lo na pri­da­nie do ko­ší­ka, tla­čid­lá na zo­bra­ze­nie ob­sa­hu ko­ší­ka a odo­sla­nie ob­jed­náv­ky, fil­tre, kto­ré po­má­ha­jú zá­kaz­ní­kom rých­lo nájsť, čo po­tre­bu­jú, ako aj mno­hé ďal­šie. Tie­to prv­ky by ma­li byť do­sta­toč­ne zvý­raz­ne­né a od­lí­še­né, aby si ich va­ši zá­kaz­ní­ci rých­lo všim­li a na­kú­pi­li prá­ve u vás.
Az­da naj­dô­le­ži­tej­ším prv­kom je tla­čid­lo, po­mo­cou kto­ré­ho zá­kaz­ní­ci na­ku­pu­jú, res­pek­tí­ve pri­dá­va­jú zo­bra­ze­ný pro­dukt do svoj­ho ná­kup­né­ho ko­ší­ka. Ide o tzv. vý­zvu na ak­ciu (an­glic­ky call to ac­ti­on, CTA), kto­rá má pria­my vplyv na zis­ko­vosť váš­ho in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du. Ten­to pr­vok by mal spĺňať tie­to pred­po­kla­dy:


    Mal by byť v kon­trast­nej far­be, kto­rá na pod­kla­de vy­nik­ne. Na náj­de­nie kon­trast­ných a dob­re la­dia­cich fa­rieb mô­že­te po­u­žiť ná­stroj Ado­be Co­lor Whe­el. Ten si pre­pni­te do mó­du „Com­ple­men­ta­ry“ a náj­di­te far­by, kto­ré sú na opač­nej stra­ne fa­reb­né­ho spek­tra, sú na­vzá­jom kon­trast­né a dob­re spo­lu la­dia.
•    Mal by sa na­chá­dzať na čas­ti strán­ky, kto­rú zá­kaz­ník uvi­dí ih­neď po na­čí­ta­ní. Ne­umiest­ňuj­te te­da tla­čid­lo na ná­kup to­va­ru na spo­dok strán­ky, kam sa uží­va­teľ mu­sí „pre­sc­rol­lo­vať“. Daj­te ho ho­re, kde je vi­di­teľ­né hneď od za­čiat­ku, aby ho va­ši zá­kaz­ní­ci ne­mu­se­li hľa­dať.
    Mal by byť ob­klo­pe­ný čis­tou plo­chou. Va­še tla­čid­lo na ná­kup pro­duk­tov by ma­lo vy­ni­kať, tak­že by ne­ma­lo byť zby­toč­ne skry­té v sple­ti ďal­ších prv­kov. Do­praj­te váš­mu CTA do­sta­toč­ný pries­tor.
    Dô­le­ži­tý je aj text. Sa­moz­rej­me, nej­de iba o to, ako tla­čid­lo vy­ze­rá, ale aj o to, čo je na ňom na­pí­sa­né. Čas­to sú po­u­ží­va­né tex­ty ako „Kú­piť“ či „Pri­dať do ko­ší­ka“, no mož­nos­tiam sa me­dze ne­kla­dú. Už však nej­de o gra­fi­ku, tak­že ne­bu­de­me za­chá­dzať do de­tai­lov.


Gra­fi­ka je ďal­ším as­pek­tom váš­ho e-sho­pu, kto­rý vám mô­že po­môcť zvý­šiť pre­da­je a úspeš­ne pod­ni­kať. Ve­nuj­te jej do­sta­tok po­zor­nos­ti a na­pl­no ju vy­uži­te vo svoj pros­pech.

7. Výber vhodného riešenia


Zá­klad­ným pred­po­kla­dom rie­še­nia, kto­ré po­u­ži­je­te pri tvor­be váš­ho e-sho­pu, je to, že by ma­lo pod­po­ro­vať všet­ky po­treb­né fun­kcie. Te­da, as­poň po­kiaľ si to mô­že­te do­vo­liť.
Ak má­te ob­me­dze­ný roz­po­čet a za­čí­na­te s e-sho­pom „od nu­ly“, na­prí­klad na pri­vy­ro­be­nie si pop­ri prá­ci, zrej­me ne­bu­de­te mať do­sta­tok pros­tried­kov na in­ves­tí­ciu do rie­še­nia na mie­ru. V tom­to prí­pa­de bu­dú pre vás ide­ál­ne rie­še­nia ako we­ba­re­al.sk, es­hop-rych­lo.sk a ďal­šie po­dob­né služ­by, kto­ré sí­ce nie sú ta­ké fle­xi­bil­né, no umož­ňu­jú rých­ly a jed­no­du­chý za­čia­tok pod­ni­ka­nia.
Po­kiaľ pre­rá­ba­te už exis­tu­jú­ci e-shop a má­te pros­tried­ky na je­ho vy­lep­še­nie, prí­pad­ne ak hneď od za­čiat­ku má­te do­sta­ču­jú­ci roz­po­čet, opla­tí sa in­ves­to­vať do rie­še­nia na mie­ru.
Ta­ké­to rie­še­nie to­tiž do­ká­že­te do­ko­na­le pris­pô­so­biť va­šim po­tre­bám a na­pl­no vy­užiť je­ho po­ten­ciál na pod­po­ru pre­da­ja va­šich pro­duk­tov. Pri rie­še­ní na mie­ru má­te na­vy­še vždy mož­nosť upra­vo­vať fun­kci­ona­li­tu váš­ho e-sho­pu a pris­pô­so­bo­vať ho me­nia­cim sa pod­mien­kam, keď bu­de va­še pod­ni­ka­nie rásť.


Pri rie­še­ní na mie­ru je, sa­moz­rej­me, veľ­mi dô­le­ži­té vy­brať si vhod­né­ho par­tne­ra, kto­rý ho pre vás pri­pra­ví. Ma­lo by ísť o fir­mu, kto­rá už má skú­se­nos­ti s tvor­bou kva­lit­ných a pre­dá­va­jú­cich e-sho­pov. Kla­sic­ké we­bo­vé strán­ky ne­mu­sia pre­dá­vať, tak­že sa pri ich tvor­be po­stu­pu­je od­liš­ne. Náj­di­te si nie­ko­ho, kto vie, ako na in­ter­ne­to­vé ob­cho­dy.


My vo Wis­dom Tech­no­lo­gies má­me bo­ha­té skú­se­nos­ti s tvor­bou e-sho­po­vých rie­še­ní, kto­ré pre­dá­va­jú. Všet­kým bo­dom po­pí­sa­ným v tom­to člán­ku ve­nu­je­me do­sta­tok úsi­lia, aby sme ne­pod­ce­ni­li žiad­ny z fak­to­rov ovplyv­ňu­jú­cich pre­daj­nosť pro­duk­tov a zis­ko­vosť e-sho­pov na­šich kli­en­tov. Ak chce­te po­môcť ale­bo po­ra­diť, sta­čí sa nám oz­vať. 

8. Detailné otestovanie


Pred­tým, ako spus­tí­te váš no­vý e-shop, ma­li by ste si ce­lú strán­ku otes­to­vať. Ta­ké­to tes­to­va­nie v se­be za­hŕňa kon­tro­lu všet­ké­ho, čo ovplyv­ňu­je po­u­ži­teľ­nosť váš­ho ob­cho­du, spo­koj­nosť va­šich zá­kaz­ní­kov a prie­beh ná­kup­né­ho pro­ce­su:
•    Over­te, či sa va­ša strán­ka zo­bra­zu­je dob­re na všet­kých za­ria­de­niach (po­čí­ta­če, mo­bi­ly, tab­le­ty) a vo všet­kých pre­hlia­da­čoch (Chro­me, Fi­re­fox, In­ter­net Ex­plo­rer, Mic­ro­soft Ed­ge, Ope­ra atď.).
    Otes­tuj­te, či vy­tvo­re­nie a odo­sla­nie ob­jed­náv­ky fun­gu­je, ako má.
•    Skon­tro­luj­te, či sa v Go­og­le Ana­ly­tics ale­bo iných ana­ly­tic­kých ná­stro­joch správ­ne zo­bra­zu­jú úda­je o náv­štev­ní­koch a pre­da­joch.
    Otes­tuj­te, či sa zme­ní po­čet na­s­klad­ne­ných ku­sov zo­bra­zo­va­ný na e-sho­pe, keď ho zme­ní­te v sk­la­do­vom sys­té­me.
    Uis­ti­te sa, či e-shop správ­ne ko­mu­ni­ku­je so všet­ký­mi pri­po­je­ný­mi sys­té­ma­mi.
    Over­te, či zá­kaz­ní­kom e-shop po­vo­lí ob­jed­nať viac ku­sov, ako má­te mo­men­tál­ne na sk­la­de.


Vyš­šie uve­de­ných je iba zo­pár prí­kla­dov to­ho, čo by ste ma­li otes­to­vať. Prie­beh tes­to­va­nia sa me­ní prí­pad od prí­pa­du a je ovplyv­ňo­va­ný po­u­ži­tým rie­še­ním, pod­po­ro­va­nou fun­kci­ona­li­tou a ďal­ší­mi vlast­nos­ťa­mi váš­ho e-sho­pu.
V kaž­dom prí­pa­de najprv všet­ko otes­tuj­te a až po­tom váš e-shop uveď­te do bež­nej pre­vádz­ky. Ne­skôr zis­te­né chy­by vás mô­žu vy­jsť dra­ho, tak­že je dô­le­ži­té, aby ste všet­ky ne­dos­tat­ky od­ha­li­li už vo fá­ze tes­to­va­nia.

9. Prevádzka, propagácia a neustále zlepšovanie


Spus­te­ním váš­ho e-sho­pu sa prá­ca ne­kon­čí. Prá­ve na­opak – iba za­čí­na. Je po­treb­né za­me­rať sa na via­ce­ré čin­nos­ti, kto­ré zlep­šu­jú vý­kon­nosť e-sho­pu, pri­ná­ša­jú vám no­vých zá­kaz­ní­kov, zvy­šu­jú pre­da­je a cel­ko­vo po­zi­tív­ne vplý­va­jú na vý­sled­ky váš­ho pod­ni­ka­nia. Pri pre­vádz­ke in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du by ste ma­li pra­co­vať na ne­us­tá­lom zlep­šo­va­ní, po­sú­vať sa ďa­lej a dob­rý­mi roz­hod­nu­tia­mi pre­ko­ná­vať va­šu kon­ku­ren­ciu.
Ma­li by ste sa za­me­rať na mar­ke­ting a pro­pa­gá­ciu váš­ho e-sho­pu, zvy­šo­vať po­ve­do­mie o va­šej znač­ke a pri­vá­dzať na web viac a viac po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov. Ma­li by ste ro­biť AB tex­ty a zvy­šo­vať tak kon­verz­ný po­mer váš­ho on­li­ne ob­cho­du. A tak ďa­lej. Stá­le bu­de čo vy­lep­šo­vať a je iba na vás, koľ­ko úsi­lia a pros­tried­kov do tej­to čin­nos­ti vlo­ží­te.
So všet­ký­mi tý­mi­to čin­nos­ťa­mi vám veľ­mi ra­di po­mô­že­me. Po­zri­te sa na na­še služ­by, z kto­rých je väč­ši­na za­me­ra­ná prá­ve na pri­vá­dza­nie po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov na we­by na­šich kli­en­tov a ná­sled­né vy­ťa­že­nie ma­xi­ma zo zís­ka­nej náv­štev­nos­ti. Ak chce­te, aby váš e-shop fun­go­val ako dob­re na­ma­za­ný stroj, sme tu pre vás.

V čom sme výnimoční


Vo Wis­dom Tech­no­lo­gies sa za­me­ria­va­me na to, aby bo­la po­u­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť ta­ká dob­rá, ako len mô­že byť.


Pre­čo?


Pre­to­že dob­rá po­u­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť (an­glic­ky user expe­rien­ce) je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších SEO fak­to­rov ovplyv­ňu­jú­cich umiest­ne­nie e-sho­pov vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia. Na to, aby váš e-shop vo vy­hľa­dá­va­čoch exce­lo­val a ob­sa­dil pop­red­né po­zí­cie, je po­treb­né, aby bo­la po­u­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť va­šich náv­štev­ní­kov a zá­kaz­ní­kov čo naj­lep­šia.


Aj z toh­to dô­vo­du sme vy­tvo­ri­li ná­stroj, kto­rý nám po­mô­že vy­tvo­riť ar­chi­tek­tú­ru váš­ho e-sho­pu na zá­kla­de to­ho, čo ľu­dia (va­ši po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci) vy­hľa­dá­va­jú. Ten­to ná­stroj zo­hľad­ní vy­hľa­dá­va­né kľú­čo­vé slo­vá a ich hľa­da­nosť, na zá­kla­de čo­ho na­vrh­ne správ­nu ar­chi­tek­tú­ru e-sho­pu, vďa­ka kto­rej va­ši zá­kaz­ní­ci rých­lo náj­du to, čo hľa­da­jú.


To však nie je všet­ko. Náš ná­stroj pri tvor­be štruk­tú­ry e-sho­pu zo­hľad­ňu­je ok­rem sa­mot­né­ho po­čtu vy­hľa­dá­va­ní aj tzv. ná­kup­ný po­ten­ciál. Do na­vr­ho­va­nej štruk­tú­ry za­hr­nie kľú­čo­vé slo­vá s vy­so­kým ná­kup­ným po­ten­ciá­lom, vďa­ka čo­mu bu­de­te zís­ka­vať zá­kaz­ní­kov, kto­rí sú pri­pra­ve­ní na­ku­po­vať.
Chce­te o na­šich služ­bách a tom­to ná­stro­ji zis­tiť viac? Na­píš­te nám. Ra­di sa s va­mi po­roz­prá­va­me a po­kú­si­me sa vám a váš­mu e-sho­pu po­môcť uspieť.