Vyhľadávanie kľúčových slov

3 minúty

Ho­vo­riť ja­zy­kom, kto­ré­mu roz­ume­jú zá­kaz­ní­ci, je jed­ným z kľú­čov k úspe­chu. Po ro­koch strá­ve­ných vo svo­jom obo­re ľu­dia čas­to po­u­ží­va­jú vý­ra­zy, kto­ré sú pre nich sa­moz­rej­mos­ťou, ale kli­en­ti ich ne­poz­na­jú. Ne­za­bú­daj­te pri tom, že pri hľa­da­ní in­for­má­cií na in­ter­ne­te trá­vi­me na strán­ke iba nie­koľ­ko se­kúnd, a ak ne­náj­de­me to, čo chce­me, ide­me ďa­lej. Pre­to sa ne­obe­raj­te o kli­en­tov, kto­rí chcú va­še služ­by a po­u­ží­vaj­te vý­ra­zy, kto­ré po­u­ží­va­jú kli­en­ti. Pri tom­to sa vám mô­že stať to, čo sa čas­to stá­va na­šim kli­en­tom. S prek­va­pe­ním po ro­koch zis­ťu­jú, že ich zá­kaz­ní­ci vy­hľa­dá­va­jú úpl­ne nie­čo iné ale­bo to inak vo­la­jú. :)

Kde hľadať kľúčové slová?

Zdro­jov, z kto­rých mô­že­te zis­tiť, ako ľu­dia hľa­da­jú va­še pro­duk­ty ale­bo služ­by, je via­ce­ro. V tom­to člán­ku spo­me­niem iba zá­klad­ných 5, a to:

Search console

Mož­no to po­zná­te pod sta­rým náz­vom - web mas­ter to­ols - vám zo­bra­zí, pre kto­ré vý­ra­zy sa vo vy­hľa­dá­va­ní zo­bra­zu­je­te. Tie­to vý­ra­zy go­og­le po­va­žu­je za re­le­vant­né k váš­mu ob­sa­hu. Náj­de­te ich na ad­re­se https://www.go­og­le.com/web­mas­ters/to­ols/, kde si v zo­zna­me klik­ne­te na váš web, a ná­sled­ne cez "Náv­štev­nosť z vy­hľa­dá­va­nia"  "Ana­lý­za vy­hľa­dá­va­nia" sa vám zo­bra­zí ce­lý zo­znam vy­hľa­dá­va­cích vý­ra­zov pre váš web. Pre­pni­te si na roz­sah 90 dní a stiah­ni­te.

Konkurencia

Po­zri­te si náz­vy pro­duk­tov, slu­žieb, člán­ky na ich blo­gu, hlav­ne tie, kto­ré ma­li naj­viac zdie­ľa­ní a li­kov na so­ciál­nych sie­ťach. Za­me­raj­te sa hlav­ne na kon­ku­ren­ciu, kto­rá je na pop­red­ných mies­tach vo vy­hľa­dá­va­ní.

Fóra

Po­zri­te si, ako sa ľu­dia pý­ta­jú na va­še pro­duk­ty a služ­by. Fó­rum bý­va väč­ši­nou naj­lep­šia in­špi­rá­cia na člán­ky, kto­ré ve­dia zau­jať.

Plánovač kľúčových slov

Je sú­čas­ťou go­og­le adwords úč­tu, kto­rý si mô­že­te vy­tvo­riť zdar­ma. Po pri­hlá­se­ní cez me­nu "Ná­stro­je" "Plá­no­vač kľú­čo­vých slov" mô­že­te vy­hľa­dá­vať po­dob­né frá­zy pre ka­te­gó­riu, strán­ku ale­bo služ­bu, kto­rú za­dá­te. Vý­ho­da je, že vám zo­bra­zí i pri­bliž­nú vy­hľa­dá­va­nosť da­né­ho vý­ra­zu v prie­be­hu ce­lé­ho ro­ka.

Google našeptávač

Po­sky­tu­je pri pí­sa­ní vy­hľa­dá­va­né­ho vý­ra­zu do­pl­ne­nie, kto­ré sa "zvyk­ne" vy­hľa­dá­vať. To­to je mož­né vy­užiť na vy­hľa­da­nie ďal­ších vý­ra­zov. Ruč­né skú­ša­nie by bo­lo veľ­mi ná­roč­né a vďa­ka ná­stro­jom ako https://uber­sug­gest.io/ ale­bo http://ke­y­word­to­ol.io/, to mô­že­te uro­biť veľ­mi rých­lo.

Nájdenie top slov

Pre všet­ky náj­de­né kľú­čo­vé slo­vá je po­treb­né zis­tiť ich vy­hľa­dá­va­nosť. Na to nám po­slú­ži plá­no­vač kľú­čo­vých slov. V rám­ci po­nu­ky vy­hľa­dá­va­nia si zvo­lí­te "Zís­ka­nie úda­jov o ob­je­me vy­hľa­dá­va­nia a tren­doch" a na­hrá­te sú­bor s max. 800 kľú­čo­vý­mi slo­va­mi, čo je li­mit pre na­hrá­va­nie. Keď slo­vá na­hrá­te, uvi­dí­te ich vy­hľa­dá­va­nosť, pod­ľa kto­rej si mô­že­te vy­brať tie naj­vy­hľa­dá­va­nej­šie vý­ra­zy pre ná­zov pro­duk­tov a slu­žieb. Tiež je mož­nosť si ten­to zo­znam stiah­nuť a ná­sled­ne spra­co­vať. Na spra­co­va­nie mô­že­te po­u­žiť Excel ale­bo Open Re­fi­ne, kto­ré­ho po­u­ži­tie náj­de­te opí­sa­né v člán­ku Opti­ma­li­zá­cia AdWords kam­pa­ní: Ne­ga­tív­ne kľú­čo­vé slo­vá.